مصدوم بودم و تمرين نكرده بودم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

بازيهاي كشورهاي اسلامي، اتفاقهاي بازيهاي آسیايي زمستاني، موضوع خزانه دار كمیته ملي المپیك، تغییراتي كه در اساسنامه كمیته اعمال شــده و ساير مواردي كه دغدغههاي اين روزهاي كمیته ملي المپیك اســت، بهانهاي است براي صحبت با كیومرث هاشــمي كه به تازگي از ژاپن برگشته است. البته به سرانجام نرسیدن برخي از بحثها دلیلي است براي ريیس كمیته ملي المپیك تا صحبت درباره آنها را به بعد موكول كند. برخي از حرفها هم از نظر كیومرث هاشــمي الان زمان طرحش نیست، چراكه باز كردن برخي از مشــكلات ممكن است حاشیه تازهاي را در ورزش به وجود آورد. به همین خاطر اين گفت و گو كه ميتواند خیلي مفصلتر از چیزي كه اينجا ميخوانید، باشــد؛ به اين حد خلاصه ميشــود. شايد در فرصتي ديگر بیشــتر بتوان درباره اين مسائل نوشت.

روزهاي آخر سال اســت اما به نظر ميرســد فرصت زيادي نداريد و دغدغههاي زيــادي را در اطراف خود ميبینید.

به عنوان دغدغه به اين مسائل نگاه نميكنم. كارهايي است كه بايد انجام شود. در وهلــه اول هم تعييــن وضعيت كاروان اعزامي به بازيهاي كشــورهاي اســلامي است و البته بستن اين كاروان.

تعدادي از فدراسیونها اعتراض داشــتند و خواســتند كه يا به اين فهرست اضافه شــوند يا اينكه تعداد نفراتشان اضافه شود.

هفتــه قبل كه مــن در ژاپن بودم، ستاد اين بازيها كه متشكل از نمايندگاني از وزارت ورزش و كميتــه ملــي المپيك است، تشكيل شد و درخواستها را بررسي كردند. وقتي هم من به ايران برگشتم و بعد از نشســت اين هفته هيات اجرايي، ستاد را تشــكيل داديم و به جمــع بندي نهايي رسيديم و تكليف تيمها را روشن كرديم.

پس الان تعداد نفــرات و تیمها مشخص شده است.

بلــه. البته ديگر با فدراســيونهاي متقاضي نشســتي نداشــتيم. بر اســاس مســتنداتي كه قبلا ارائه شده بود، موارد را بررسي كرديم و در نهايت قرار شد واترپلو به فهرســت كاروان اعزامي اضافه شود. به كاراته، بوكــس و تيراندازي هم ســهميه بيشتري داده شــد و با اين تركيب كاروان را بستيم.

نگاهتان از ابتــدا مدالآوري بود يا در طول مسیري كه مشغول بستن كاروان بوديد، اين نگاه تغییر كرد؟

اولويت ما مدالآوري بوده و هســت امــا با توجه به اينكه برخي رشــتهها براي حضــور در رويدادهايــي مثــل بازيهاي آسيايي، هيچ وقت فرصت پيدا نميكردند، سعي كرديم نگاه منعطف تري در قبالشان داشته باشــيم. با اين حال اولويت ما مدال آوري است و بر اين اساس تيمها را انتخاب كرديم. بــا تیــم دوم و سومشــان در اين رقابتها شركت ميكنند اما رشتهاي مثل دوومیداني به خاطر ســطح اين رقابتها بايد بــا بهترين نفراتش در اين رويداد شــركت كند. اين رويه به اين معناست كه الزامي را براي تیمها تعیین نكردهايد؟

نــه. ما به تمام فدراســيونها اعلام كردهايم كه تيمهايي ميروند كه شــانس مدال آوري دارند. حالا يك رشته ميگويد با تيم دومش به مدال ميرسد اما رشتهاي ديگر نياز دارد با بهتريــن نفراتش برود تا دســت پر برگردد. ما الزامي نداشتهايم كه حتما همه نفرات اصلــي تيمها راهي باكو شــوند اما اين الزام را داريم كه در مقايسه با رقبا، نفراتي بروند كه شانس مدال دارند.

مســاله خزانه دار و انتخاب آقاي خادم و بعد مشــكلاتي كه پیش آمد، هنوز ابهامهايي دارد.

در اين مورد توضيح دادم و گفتم به زودي انتخاب ميشود.

آقاي شجاعي استخدام دولت است. اينكه دقيقا اســتخدام كدام بخش هستند را نميدانم اما ميدانم ايشــان منع قانوني نداشتهاند.

شــما ميتوانســتید فردي را به عنوان ذيحســاب معرفي كنید و فرد ديگري را به عنوان خزانه دار. به اين ترتیب با محدوديتهاي كمتري مواجه ميشديد.

همينطــور اســت. ضــرورت ندارد كه خزانه دار و ذيحســاب يك نفر باشــد. ذيحســاب بايــد مجــوز وزارت اقتصاد را بگيرد اما خزانه دار، اين الزام را ندارد. فقط مشكلي كه در اين بخش پيش ميايد اين اســت كه خزانه دار نبايد دو شــغله باشد. با اين حســاب تصميم گرفتيم فردي را به عنوان ذيحســاب معرفي كنيم و اگر مجوز گرفــت، بعد بــراي او به عنــوان خزانهدار ابلاغ سرپرســتي بزنيم چون چند ماه هم تا انتخابات مانده، ديگر فردي را به مجمع معرفــي نميكنيم تا بخواهيــم برايش از مجمع راي بگيريم.

با اين حساب بايد فردي انتخاب شــود كه از مديران فعلي نباشــد تا مشكلي پیش نیايد.

هميــن كار را انجــام دادهايم. يك خانم كه از مديران ورزش نيســتند را براي پســت ذيحســاب معرفي كردهايم كه اگر ايشــان مجوزهاي لازم را بگيرند، برايشان ابلاغ سرپرستي خزانه داري ميدهيم.

ايــن روزهــا برخي مــوارد در اساســنامه وجود دارد كه بیشتر منع قانونــي ايجاد ميكند. آيــا در روند اصلاح اساسنامه، به تسهیل امور هم توجه داريد؟

دقيقا ميخواهيم به همين ســمت برويم و كاري كنيم كه كمتر درگير مسائل پيــش پا افتاده شــويم. بــه همين خاطر تغييراتي اعمال ميشــود كــه در صورت تاييد از ســوي نهادهاي مختلف، ميتوانيم اميــدوار باشــيم كه شــرايط بهتري براي انتخاب افراد به وجــود بيايد. اجازه بدهيد توضيح بيشتر در اين مورد را بعد از اصلاح اساسنامه بدهم.

در مــورد اتفاقهــاي بازيهاي آسیايي زمستاني صحبت كنیم. كمیته در اين مورد كوتاهي داشته؟

قبلا هم گفتــهام كه اين موضوع را بررســي ميكنيم. فعلا ترجيح ميدهم در اين مورد بيشتر از اين صحبت نكنم.

مليپوش اسكي ايران دلايل جالبي بــراي عملكرد ضعيفــش در بازيهاي آســيايي به زبان ميآورد. اينكه مصدوم بوده و تمرين نكرده؛ حالا اينكه در اين شــرايط چرا عازم ســاپورو شده، جاي تعجب دارد. حســين ساوهشمشــكي درباره كسب عنوان پنجمي در بازيهاي زمستاني ساپورو، ميگويد: «من امسال از ناحيه زانوي چپ مصدوميت داشــتم و 4-3 مــاه پيش عمل كردم. به همين دليــل نتوانســتم خودم را آمــاده كنم تــا در ايــن رقابتها بــا آمادگي كامل شركت كنم.» او ادامه ميدهد: «تقريبا شــهريورماه پايم را عمل كردم و طبق صحبتي كه با پزشــكم داشتم قرار بود از اواسط بهمنماه اسكي را شروع كنم. شركت در مسابقات داخلي و مسابقاتي كه حكم انتخابي برايمان داشــت، باعث شــد مصدوميتم تشديد شود، به همين دليــل بعد از يكي دو روز تمرين مجبور بودم به فيزيوتراپي بروم.»

مليپوش اسكي ايران با بيان اينكه امسال براي شركت در مسابقات مارپيچ بــزرگ 6 روز تمرين كــردم، ميگويد: «براي مســابقات مارپيــچ كوچك 13 تــا 15 روز تمرين كــردم و 6 روز هم مســابقه انتخابــي دادم. آمادگي خودم قطعا پايينتــر بود امــا تمرين نكردن در سالهاي گذشــته روي تمرينات ما تاثيرگذار بود.»

ساوهشمشــكي كــه ناآمادگياش را به دوران مديريت قبلي فدراســيون ربط ميدهــد، ميگويد: «تلاش كرديم مشــكلات فدراسيون ما را از كارهايمان عقب نيندازد اما نرفتن به مســابقات و عدم برگزاري تمرينات منظم به ما ضربه زد. من با همه حريفانم قبلا مسابقه داده بودم. ورزشــكاري كه قهرمان شد، 17 ســال پيش با من رقابت كرده بود و او اول شد و من سوم.»

اين مليپوش اســكي ايران با انتقاد از وعدههاي عملي نشده در ارتباط با اين رشته نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «حتي بــراي المپيك ســوچي زماني كه پيش گودرزي وزير ورزش رفتيم، او گفت نگاه من با مديران قبلي متفاوت اســت و قرار است كاري كنم تا فدراسيونها در مضيقه نباشــند به خاطر اينكه هزينه هنگفتي براي اســتقلال و پرسپوليس ميشود. ما نبايد روي اين دو باشــگاه هزينه كنيم و تمركز ما روي فدراســيونهاي ملي بايد باشــد اما ديدم در مجمع هياتها براي گرفتــن 3-2 ميليون بحــث ميكنند و بودجه فدراسيون يك ميليارد و دويست، سيصد ميليون تومان است كه با بازيكن درجه 2 اســتقلال و پرسپوليس برابري ميكند.»

آخرين تمرين واليباليستها با حضور همسر كولاكوويچ آخريــنتمريــنتيم يكيازدوســتانصميمي واليبالدختــراننوجوان مايداســت.شــبقبلاز ايــراندرحالــيبرگــزار اينتمريننيزمحمدرضا شــدكههمسركولاكوويچ داورزنيدرجمعمسافران حضــورداشــت.تيمملي چينحاضرشد.اوخطاب واليبالدختــرانايرانكه بهدختــراننوجوانگفت: خــودرابــرايحضوردر «فدراســيونواليبالهيچ مســابقاتقهرمانيآســيا فرقيبينتيمهايدختران آمادهميكند،صبحديروز وپســرانقايلنيستودر آخرينتمرينــاتخودرا عمــلنيزايــنموضوعرا برگزاركرد.دراينتمرين، ثابتكردهايــم.»اوبابيان مليپوشــان بعد از گرم كردن به دو گروه تقسيم اينكه مليپوشان دختر ايران وظيفه سنگينتري شدند و مسابقهاي را برگزار كردند. مايدا چيچيچ نســبت به پســران دارند، حرفهايش را اينطور سرمربي تيم ملي ايران نكات لازم را به بازيكنان ادامه داد: «نمايندگان بانوان ايران در رقابتهاي گوشزد ميكرد. بعد از تمرينات گروهي سرمربي برون مرزي علاوه بر تلاش براي افزايش ســطح تيم ملي ســرويس را در دســتور كار مليپوشان فني خود، وظيفه ارائه الگوي مناســب از ورزش قرار داد. محمود افشاردوســت دبير فدراســيون بانوان با پوشش اسلامي را نيز بر عهده دارند.» و زهره ميرسپاســي نايب رييس فدراســيون در سرپرست فدراسيون واليبال گفت: «حضور تمرينات تيم ملي حضور داشتند. ضمن اينكه در شــما نوجوانان دختر در رقابتهاي برون مرزي دقايق آخر تمرينات، همسر كولاكوويچ سرمربي از نظر فرهنگي اهميت زيادي دارد و اميدوارم در تيم ملي مردان ايران در تمرينات حاضر شــد. او اين ماموريت مهم سربلند باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.