عطايي: در ليگ واليبال ايران فساد مالي وجود ندارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم واليبــال كاله آمل ميگويد خوشــبختانه در ليــگ واليبال ايران فساد مالي وجود ندارد اما چيدمان داوري و نحوه برگزاري مسابقات ايرادات بسياري دارد.

بهروز عطايي در خصوص ارزيابي اش دربــاره ليگ برتر واليبال ميگويد: «ليگ برتر واليبال به لحاظ فني شــرايط بسيار خوبي داشت و حتي 3 تيم قدرتمند ليگ يعني بانك ســرمايه، پيكان و بهخصوص شــهرداري اروميه بارهــا مقابل تيمهاي ديگر به مشــكل خوردهانــد اما در زمينه برگزاري و برنامهريزي با مشكلات زيادي روبهرو بوديم كه وجهه خوبي را از واليبال ايران ارائه نداد.»

او ادامه ميدهد: «مشــكلات داوري، حــذف و بازگشــت تيمهــا بــه ليگ و همچنين نحــوه برنامهريزي مســابقات مهمترين مشــكلات ليگ برتــر واليبال بودند. در تمام دنيا بازيهاي هفته پاياني ليگ به طور همزمان برگزار ميشــود اما در ايران مســابقات معوقه را پس از هفته پاياني مرحله گروهي ليگ برگزار كردند.»

ســرمربي تيم واليبال كالــه درباره صحبت برخــي مربيان مبني بر اينكه در ليگ برتر اتفاقات ناخوشــايندي همچون تبانــي صورت گرفته اينطــور اظهار نظر ميكنــد: «به طــور كل در هر جايي كه پول وارد ميشــود فســاد هــم به وجود ميآيد. ما يكي از پرهزينهترين ليگهاي

مايدا چيچيچ: متاسفم كه زمان مسابقهها تغيير كرد تيمواليبالنوجوانان ســرمربيتيمملي دختــردرحالــيامروز ايــراندرپاســخبهاين راهــيچيــنميشــود سوالكهرقبايايراندر كهمايــداچيچيچ،نگاه مرحلــهگروهيكهچين مثبتيبــهاينتيمدارد. وهنگكنگهســتندرا ســرمربيتيــمواليبال چطــورارزيابيميكنيد، بانوانايرانبااشــارهبه ميگويد:«اينمسابقات شرايطاينتيمميگويد: تجربــهبســيارخوبــي «مــاتيمجوانــيداريم برايماســتچونبراي امــاســعيميكنيمدر نخستينباراستكهاين مســابقاتقهرمانيآسيا تيمبهمسابقاتميرود. نتيجهخوبيبگيريم». مادرنخستينمسابقهبعدازافتتاحيهبايدبا

او با اشاره به انتظاري كه بايد از اين تيم چين كه ميزبان است بازي كنيم. تماشاگران وجود داشته باشــد، ميگويد: «همه ميدانند زيــادي به ســالن ميآيند و خوشــحالم كه كه ما تيم جــوان و بي تجربهاي داريم و همه بازيكنان ما ميتوانند اين جو را تجربه كنند.» توان مان را گذاشــتيم تا با بيشــترين ميزان او در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه آمادگــي در ايــن رقابتها حاضر شــويم اما پيشبينيتان چيســت، نيــز توضيح كوتاهي متاسفم كه زمان مسابقات تغيير كرد. قرار بود ميدهد: «تيم ما كاملا بي تجربه اســت با اين آوريل برگزار شود كه از چند روز ديگر شروع حال تلاش ميكنيم بهترين عملكرد را داشته ميشود. در غير اين صورت ما فرصت بيشتري باشــيم. ميخواهيم ايران را به بهترين شكل داشتيم». نشاندهيم.» تيم پيــكان كه پيش از ايــن در زادگاهش اروميه بــازي ميكرد بازهم بــه خانه خود برميگــردد و برابر تماشــاگران اروميهاي و تيم سابقش قرار ميگيرد. با تصميم سازمان ليگ سيســتم ويدئو چك خانــه واليبال به اروميه منتقل ميشود و اين بازي با سيستم ويدئوچــك برگزار ميشــود. در ديگر بازي نيمهنهايــي نيز كه از ســاعت 16 در خانه واليبال آغاز ميشود بانك سرمايه و سايپا به مصاف هم ميروند. شاگردان مسعود آرمات در تيم ســايپا با وجود اينكه در بازي رفت شروع خوبي داشتند اما در نهايت 3 بر يك بازي را به حريف خود واگذار كردند. واليبــال دنيا را داريم. مــن در يك برهه حس خوبي از ليگ نداشتم. البته منظور من اين نيست كه تباني يا رشوه در ليگ صورت گرفته است. خوشبختانه در ليگ واليبال ايران فساد مالي هنوز وجود ندارد اما همانطور كــه گفتم چيدمان داوري و نحوه برگزاري مسابقات ايرادات بسياري دارد ».

ســرمربي تيم واليبال جوانان ايران دربــاره احتمال حضــورش در كادر فني تيم ملي بزرگســالان نيــز ميگويد: «تا الان در اين زمينه كســي با من صحبتي نكرده است اما پيشنهاد هم بدهند قبول نميكنم چون بايد كار ناتمامم را در تيم واليبال جوانان تمام كنم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.