كولاكوويچ بايد روي مسائل انگيزشي كار كند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - بهنام محمودي كارشناس واليبال

ليگ امســال شــرايط خوبي داشت. تيمهايي مانند كاله و ســايپا فراتر از انتظار ظاهــر شــدند چرا كــه بازيكنــان جواني در تركيــب خود داشــتند و كمتر كســي پيشبيني ميكرد بتواننــد چنين نتايجي كسب كنند.

ليگ ما ســال به ســال بهتر ميشود امــا بحثهايي مانند بحثهــاي مديريتي و اقتصــادي روي بازيكنــان و ليــگ تاثير ميگذارد و گاهي انگيزه بازيكنان را هم كم ميكند. امســال همه ميگفتند رقابت بين بانك ســرمايه و پيكان است اما ديديم كه تيمهاي ديگر هم توانســتند با اين دو تيم رقابت كنند.

به نظــرم بازي بــراي تعيين تيمهاي پنجم تا هشــتم هم بايد برگزار شود. البته شــايد به دليل مســائل اقتصــادي و عدم انگيزه كافي اين مسابقات برگزار نميشود. از طرفي ليگ مــا از 4 ماه بايد به حدود 6 يا 7 ماه برسد تا بازيكنان دايم در مسابقات باشــند و از نظر جذب حامي مالي هم مؤثر واقع شود.

اينكــه مســابقه فينال قرار اســت به صورت 2 از 3 برگزار شود، خوب است چرا كه اگر قرار بــود فينال به صورت تكبازي باشــد، از چند جهت چندان منطقي نبود. بــراي مثال ممكن اســت يك تيــم براي مســابقه روز خوبش نباشــد و با توجه به ســرمايهگذاريهايي كه انجام داده، آسيب ببيند.

در مورد انتخــاب كولاكوويچ نيز بايد بگويم كه به نظرم اين مربي بايد در ابتداي كار شــناخت كافي از فرهنــگ و روحيات بازيكنان ايراني پيدا كند.

بخش عمده فعاليتهــاي كولاكوويچ بايد روي مســائل انگيزشي بازيكنان باشد چرا كه مليپوشــان مــا از نظــر فني در شرايط خوبي هســتند و حداقل ميتوانند تــا 2،3 ســال ديگر در خدمــت تيم ملي باشند.

در مورد خداحافظي شهرام نيز اطلاع دقيقي نــدارم اما بــه نظرم مليپوشــان تــا جايي كــه ميتوانند بايــد در خدمت تيــم ملــي باشــند امــا مطمئن هســتم او هميشــه بــه نظــر كادر فنــي احترام ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.