صعودنمايندگانقزوينواصفهانبهليگبرترواليبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ديدار ســوم مرحلــه نيمه نهايي رقابتهاي دســته يــك واليبال قهرمانــي ايران تيم رعــد پدافند اصفهــان در اروميه ميهمان شــهرداري جــوان اين شــهر بود كه در نهايت 3 بر يك پيروز شــد تا بــه ديدار نهايي صعود كند.

تيم ســپهر الكتريــك قزوين هــم در خانه خــود پذيــراي مقاومت فرمانــداري مهاباد بود كه موفق شــد ميهمان خود را در ســه ســت پياپي شكســت دهد و با دو پيروزي از ســه مســابقه راهي ديدار نهايي شود. دو تيــم ســپهرالكتريك قزوين و رعــد پدافند اصفهــان با صعود بــه ديدار نهايــي رقابتهاي دســته يك مجوز حضور در ليگ برتــر در فصل آينده را كسب كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.