فرجي: 3 ميليارد تومان در دوران سرپرستي قبلي هزينه شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاراتهكا معترض به انتخابي: كاتا حال و روز خوشي ندارد داود شــاهچراغي يكــي از كاتاروهــاي معترضي بــود كه در مشــكلات داوري در كاتا ايران مختص امسال نيست و در سالهاي رقابتهاي انتخابي به نشــانه اعتراض از مســابقه دادن انصراف داد. گذشته نيز وجود داشته اســت. تنها تفاوت مشكلات داوري امسال او كه يكي از كاتاروهاي باتجربه تيم ملي كاراته است درباره قضاوت در اين بود كه حقكشــيها خيلي واضح بود و حتي كاتاروهايي كه داوران درمســابقه انتخابي تيم ملي كاتــا ميگويد: «در روز انتخابي دچار لغزشهاي بدي شــدند امتيازات بسيار خوبي دريافت كردند». تيم ملي كاتا ما شاهد اتفاقات خيلي عجيبي بوديم. در اين مسابقات شاهچراغي حال و روز كاتا را نامساعد توصيف ميكند: «كاتا حال و متاثر از تغيير و تحولات فدراسيون كاراته، نفرات برتر انتخاب شدند. روز خوشــي ندارد و نتايج مسابقات بينالمللي نيز بيانگر اين مساله اگر به نفــرات برگزيده در انتخابي كاتا انفرادي دقت كنيد به وضوح اســت. نفراتي كه از تيمهاي اميد به رده بزرگســالان آمدند در رده تاثير تغيير و تحولات فدراسيون كاراته را مشاهده ميكنيد.» او ادامه سني خود در مسابقات بينالمللي موفق ظاهر نشدند اما متاسفانه به ميدهد: «داوريهاي مســابقات از انصاف و عدالت به دور بود البته راحتي بچههاي باسابقه و ثابت شده را حذف كردند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.