آقا كوچكي بي جانشين ميماند؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي بســكتبال با ويلچر بزرگســالان در حالي به مســابقات آسيا – اقيانوســيه اعزام خواهد شد كه هنوز تكليف كادر فني اين تيم مشخص نشده اســت. اين تيم در بازيهاي ريو با هدايت عباس آقا كوچكي حضور داشت اما بعــد از اين بازيها از اين تيم كنار رفت كه هنوز براي او جانشــيني انتخاب نشــده اســت. حبيب خمجاني رييس انجمن بســكتبال با ويلچر در اين باره گفت: «بعد از بازيهاي پارالمپيك ريو با برگزاري مســابقات قهرماني كشور، باشگاههاي جام برتر و دستجات مختلف سعي كرديم 35 نفر از برترينها را در رده سني بزرگسالان شناســايي كنيم كه اين بسكتباليستها بعد از مشخص شدن كادر فني اين رده سني از سال آينده وارد اردوي تيم ملي ميشوند.»

خمجاني در پاسخ به اينكه چه كســي براي هدايت تيم ملي بسكتبال با ويلچر بزرگســالان انتخاب خواهد شــد؟ ادامه داد: «سعي خواهيم كرد با بررسي كارنامه تمام مربيان باشگاههاي مختلف كشور، بهترين گزينه را براي سرمربيگري تيم ملي بســكتبال باويلچر انتخاب كنيم. البته در حال حاضر تيم ملي نداريم و بعد از برگزاري پنج مرحله اردوي انتخابي از ســال آينده، تركيب اصلي تيم ملي را از بين 35 بازيكن شناســايي شــده از مســابقات قهرماني كشور و جام برتر معرفي خواهيم كرد.»

او درباره اعزام تيم ملي به مســابقات قهرماني آســيا - اقيانوسيه گفت: «بــراي حضور تيم ملي بســكتبال با ويلچر در اين رقابتها جلســهاي را با معاونت ورزشــي قهرماني و سپس شــوراي برون مرزي فدراسيون خواهيم داشــت كه در صورت تصويب، تيم در رقابتهاي آسيا – اقيانوسيه كه اواخر آبان ماه در چين برگزار ميشود، شركت خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.