دختران كاراتهكا در مسير مراكش و امارات

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي تيم ملي كاراته بانوان تاكيد دارد كه رقابتهاي انتخابي بانوان اميدواركننده بوده اســت. او در خصوص برگزاري مرحله اول مســابقات انتخابي تيم ملي كاراته ميگويد: «بــراي نظارت بهتر روي مســابقات انتخابي تمامي مسابقات در يك تاتامي برگزار شد. با وجود طولاني شــدن مســابقات از كيفيت رقابتها بسيار راضي بوديــم. جوانان در اين مســابقات پاياپاي به رقابــت پرداختند و خوشبختانه با عملكردشان ما را اميدوار كردند».

ليلا بهرامي از حضور تيم ملي كاراته در دو رويداد بينالمللي خبــر ميدهد:«ما قصد داريم در صورت مهيا شــدن شــرايط در مســابقات كاراتهوان مراكش و امارات شــركت كنيــم. با توجه به زمانــي كه ما در پيش داريم تنها مســابقات معتبــر اين رويدادها هســتند و بعد از مسابقات كشورهاي اســلامي ما ميتوانيم براي مســابقات آسيايي در رويدادهاي ديگر شــركت كنيم.» مربي تيم ملي كاراته بانوان رقابتهاي باكو را ســخت توصيف ميكند:«اين رقابتها از لحاظ سطح كيفي بين مسابقات آسيايي و جهاني است و به هيچ عنوان نتيجه مســابقات آن قابل پيشبيني نيست. ما نيز براي موفقيت در اين مسابقات تمام تلاش خود را انجام ميدهيم و صددرصد به مليپوشان و كادرفني ايمان داريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.