تصميم نهايي با پزشكان است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كشتيگير ســنگين وزن تيم ملي كشتي فرنگي به دليل مصدوميت شايد نتواند در رقابتهــاي جام جهاني روي تشك برود. امير قاسميمنجزي كه در حال حاضر بهترين كشــتيگير سنگين وزن تيــم ملي اســت، درباره شــرايط حضورش در جام جهاني كشتي فرنگي گفت: «حــدود ۲ هفته اســت تمرين كشــتي نداشتم اما چند روزي است كه تمرينات هوازي را انجام ميدهم.»

قاســمي ادامــه داد: «البتــه در مســابقات اوپن و جام باشگاههاي جهان در مجارستان هم چند هفتهاي را تمرين نداشتم اما خوشبختانه نتايج قابل قبولي گرفتم. حالا هم احســاس ميكنم شرايط دســتم بهتر شــده و فكر نكنم مشكلي داشــته باشــد اما تصميم نهايــي براي حضورم در جام جهاني با پزشكان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.