مسي، نجات بخش هميشگي بارسلونا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - بن هيوارد ‪Ben Hayward‬

بارســلوناي متفاوتي را ديديم. بعد از نتايــج ضعيف اخير، لوييــس انريكه براي بازي در زمين اتلتيكو مادريد به سيســتم 3-4-3 رو آورد امــا مثل خيلي بازيها در سالهاي اخير همچنان به ليونل مسي نياز داشــت تا همه امتيازات را مال خود كند. لوييس انريكه بعد از باخت فاجعه بار برابر پاري ســن ژرمن در ليگ قهرمانان، تغيير سيستم به 2-3-1-4 را مد نظر داشت اما در اين بازي از 4-3-3 استفاده كرد، جرارد پيكه، ســاموئل اومتيتي و ژرمي متيو در دفاع، سرخي روبرتو در خط مياني، نيمار و رافينيا به عنوان بال و مسي در نقش آزاد.

تغيير جالبي بود اما بارسلونا در نيمه اول ترسناك، قلمرو خود را به حريف داد و تيم ديگو سيمئونه ميتوانست جلو بيفتد هرچند اواخر آن بارسا كمي ابتكاري بازي را به دست گرفت و حتي به وسيله لويس سوارس يك گل مردود زد.

اين تغيير تاكتيكي شــجاعانه بود اما بارسلونا در ميانه زمين بازيكن قدرتي لازم داشــت جايي كه آندرس اينيستا هنوز به شــرايط ايدهآل بدني نرسيده، روبرتو توان لازم را نداشت و مســي را كمتر به خاطر حضور فيزيكــياش به يــاد داريم. كمي جلوتر، نيمــار مثل هميشــه باانگيزه بود و ســخت كار كرد اما رافينيــا جز معدود لحظاتي در ســمت راســت كارآمد نبود و ســوارس هم يك موقعيت خيلي خوب را از دست داد.

لوييس انريكه مقاومــت كرد و مدافع عنوان قهرماني در نيمه دوم بهتر شد. رافينيا تيم را پيش انداخت هرچند گلش بارســايي نبود. ضربه سر ديگو گودين كار را به تساوي كشــاند و دو تيم در اواخر بازي تلاششان را ميكردند تا اينكه مسي گل پيروزي را زد تا كاتالانها در آخرين بازي شــان در ليگ در ويســنته كالدرون كه قبل از آغاز فصل بعد بسته ميشود، به پيروزي برسند.

بارســا با وجود يك بازيكن اضافه در ميانه ميــدان همچنــان در كنترل زمين ناتوان مينمــود و در واقع يــك بازي نه چنــدان راضي كننــده از تيمــي بود كه در زمانــي نــه خيلي دور عادت داشــت در زميــن حريف بازي كند. مدتي اســت چنيــن اتفاقي نيفتاده و اگرچه بارســلونا به بهترين روزهــاي خود نزديك هم نبود اما لوييــس انريكه به خاطر امتحان كردن چيزي جديد برابر اتلتيكويي كه سه بازي قبلــياش در لاليگا را برده بود و در زمين بايرلوركــوزن به پيروزي 4 بر 2 رســيده، شايســته تحسين است؛ شانس با شجاعت همراه است.

اينكه مربي بارســا در استفاده از اين شيوه اصرار كند، نامعلوم است. سه نفر در دفاع چينشي بود كه در تيم رويايي يوهان كرويف به كار گرفته شــد و تيم فوقالعاده پپ گوارديولا هم گاهي از آن استفاده كرد. بــا توجه به بازي با اتلتيكو، اين سيســتم هنوز كار زيادي دارد.

مقابل پياسجــي در ليگ قهرمانان، بارسلونا بايد ريسك كند تا شانس جبران باخت 4 بر صفر را در نوكمپ داشته باشد اما اين سيســتم ابتكار عمل را به اتلتيكو داد و خط دفاعي و مارك آندرهتر اشــتگن را در معرض خطر قرار داد.

اينجــا بود كه مســي مثــل خيلي بازيهاي ديگر تفاوت را رقم زد و بارسا را در كورس قهرماني نگه داشــت اما قضاوت در مورد سيســتم ‪4--3 3‬هنوز زود است و اگر تيم لوييس انريكه بخواهد شانســي براي جبران باخت ســنگين پاريس داشته باشــد بايد خيلي موثرتر از اين بازي روي اين سيستم كار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.