سيمئونه: اشنل ت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ديگو سيمئونه ميگويد شكست 2 بر يك برابر بارســلونا حاصل يك لحظه غفلت در دفاع بود، مربــي اتلتيكومادريد از اينكه بازيكنانش نتوانســتند خطر مســي را دفع كنند، ناراضي بود هــر چند به طور كلي از عملكرد تيمش رضايت داشت.

مربي آرژانتيني گفت: «ما نتوانســتيم چند توپ را كه كمانه كرده بود دفع كنيم و آنها نهايت استفاده را بردند. آنها كيفيتشان را در مهمترين جــاي زمين يعني محوطه جريمــه ثابت كردند و مســابقهاي را بردند كه شايد شايستگياش را نداشتند. نيمه اول خيلي خوب بود و ما ميتوانستيم گل بزنيم و بازي را خيلي راحتتر كنيم اما اوضاع به نفع ما پيش نرفت. ما بخش زيادي از زمان بازي را در نيمه آنها سپري كرديم. در نيمه دوم بازي تعادل بيشتري داشت و طوري بود كه هرتيمي اشتباه ميكرد بازنده ميشد.»

از او كــه هرگــز نتوانســته در لاليگا بارسلونا را شكســت دهد درباره مشكلات اتلتيكــو برابــر تيم كاتالان ســوال شــد: «متاسفانه بارها با شكســت 2 بر يك برابر بارســلونا كارمان تمام شــده، بخصوص در لاليگا. مثل هميشه اين باخت تلخ است اما ما رقابت خوبي داشتيم و بارها نشان دادهايم كه ميتوانيم اين تيم را ببريم».

لوييس انريكه مربي بارســلونا گفت وضعيت زمين به پيــروزي تيمش كمك كرده اما ســيمئونه 46 ساله اين موضوع و اينكــه ســفر چند روز پيــش به آلمان روي باخت تيمش تاثير گذاشــته را قبول نداشــت در عوض به دو دليل نگاه مثبتي بــه آينده داشــت: «دو نكتــه مهم امروز بازگشــت بازيكنان مصدوم، ديگو گودين و يان اوبلاك بود كــه هر دو بازي خوبي كردند. ما بايد آرامش خود را حفظ كنيم و هدف من از وقتي بــه تيم آمدم، تغيير نكرده. حالا بايد به بازيهاي بعدي مقابل دپورتيوولاكرونيا، والنســيا و گرانادا فكر كنيــم، بايد بازي به بــازي پيش برويم.» بــازي بعدي اتلتيكو پنجشــنبه در زمين دپور خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.