پوچتينو: علاقهام را به آلي نشان دادهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

موريســيو پوچتينو، مربــي تاتنهام گفته كه بايد علاقهاش به دله آلي را بسيار نشان بدهد. آلي در بازي قبلي تاتنهام كه در ليــگ اروپا برابر خنت بــود، به دليل خطاي خشن روي برشت دجگره از زمين اخراج شد. او در بازي اين هفته ليگ برتر برابر استوكســيتي نمايشــي فوقالعاده داشت و كمك كرد كه تاتنهام تيم مارك هيــوز را 4 بر صفر ببرد. رســانهها دوباره درباره تندخويي آلي مطلب نوشتهاند اما پوچتينو گفته اســت: «براي من او يكي از بهتريــن بازيكنــان جوان دنيا اســت. در شــخصيت و رفتــار او گاهي ميتوان اشــتباهاتي يافت اما من ميخواهم كه او در زمين و كنار من باشد. به نظرم ما بايد صحبتهاي شخصيمان را پيش خودمان نگه داريم اما شــما ميتوانيد تصور كنيد كه من به او علاقهام را بســيار زياد نشان دادهام. او فردي بسيار بالغ است. او خيلي ناراحت شــد كه اخراج شد اما او تنها 20 ســال دارد و من هميشــه از او محافظت خواهم كرد و هميشه از او حمايت خواهم كرد.»

هري كيــن در اين بــازي صدمين گل باشــگاهي خود را زد. او در نيمه اول بازي هتتريك كــرد. پوچتينو گفت كه كيــن ميتواند همين حــالا هم بهعنوان اســطوره باشگاه مطرح شــود: «به نظرم هري ويژگيهاي لازم براي اينكه اسطوره قلمداد شود را دارد. او شايد با اين گلها و اين رفتارهايش و حرفهاي بودنش همين حالا هم اسطوره شــده باشد. او چهرهاي بينقص و كامل براي اســطوره شدن در تاتنهام است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.