اينيستا: بارسلونا بايد همچنان روي رئال فشار بياورد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آندرس اينيستا كاپيتان بارسلونا بعد از برد 2 بر يك تيمش در خانه اتلتيكومادريد كــه فاصله يك امتيــازي با رئــال مادريد صدرنشــين را حفظ كرد، ايــن پيروزي را عاملــي بــراي تقويت روحيــه و اعتماد به نفس تيمش دانســت. او گفــت: «ما الان ديگر محكوم به بردن تمــام بازيهايمان هستيم چون در رقابت براي صدرنشيني جا ماندهايم. بايد بــه همين روند نتيجه گيري ادامــه دهيم تا فشــار را روي صدرنشــين جدول حفظ كنيم.»

اينيســتاي 32 ســاله اعتراف كرد كه تيمــش برابر اتلتيكــو نتوانســته بهترين بازياش را ارائه كند اما مهم كســب ســه امتياز بوده است. او ادامه داد: «اين پيروزي براي ما با توجه به حريفي كه برابرمان قرار داشت و شــرايطي كه خودمان در آن قرار گرفته بوديم، بســيار مهم و ارزشمند است. مهم نيست كه ما چقدر خوب بازي كرديم. چيزي كه اهميت دارد اين نكته است كه ما برديم و اميدمان براي قهرماني زنده ماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.