ابراهيموويچ: هرجايي كه رفتهام جام بردهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

زلاتــان ابراهيموويچ بعــد از زدن دو گل در فينــال جــام اتحاديه فوتبال انگليــس كه مســبب پيــروزي 3 بر 2 منچســتريونايتد برابــر ســاوتهمپتون و قهرمانــي ايــن تيم شــد، خودش را همچون مربي پرتغالياش ژوزه مورينيو آقاي خاص ناميد و به هواداران اين تيم براي كســب جامهاي بيشتر وعده داد. ايبراي 35 ســاله كه سه دقيقه به پايان بــازي گل دومش را به ثمر رســاند، در پايان بازي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قهرماني ســرآغاز يك دوران خاص براي او در فوتبال انگليس اســت، گفت: من آمدم كه خاص باشــم. خاص بودن همان چيزي اســت كه برايش به اينجا آمدم. من آمدهام تا قهرمان شوم و دارم هميــن كار را هم ميكنــم. فقط بايد بــه اين كار ادامه دهم و هرچه بيشــتر قهرمان شــوم راضيتــر خواهم بود. هر چه پا به ســن ميگذاري ايــن جامها برايت ارزش بيشــتري پيــدا ميكنند. جام بردن در ابتداي دوران بازيگريتان حسي مانند يك تفريح دارد و شما درك نميكنيد كه چه ارزشي دارد اما هرچه پيرتــر و پختهتر ميشــويد، انگيزهتان براي كســب پيروزي و قهرماني بيشتر ميشود و مدام به دنبال كسب قهرماني هســتيد. اين همان كاري است كه دارم انجام ميدهم. مــن هرجايي كه رفتهام جام بــردهام. وقتي بــه اينجا آمدم هم پيــش بيني ميكــردم كه جــام ببرم. همــان اتفاقي كه تصــور ميكردم رخ داده اســت البته بقيه ممكن است اين چيزهــا را نبينند. من بــه كاري كه هر ســال انجام دادهام، ادامه ميدهم. من از فوتبــال بازي كردن لذت ميبرم. اين تنها چيزي اســت كه در انگليس از آن لذت ميبرم.»

ابراهيموويچ كه تابســتان امســال بهعنــوان بازيكن آزاد پاريســنژرمن را تــرك كــرد تا پايان فصــل جاري با منيونايتد قرارداد دارد اما در قرارداد او بندي وجود دارد كه به او اجازه ميدهد يك ســال ديگر در اولدترافورد بماند. او تا كنون براي شــياطين سرخ در تمامي رقابتها 26 گل زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.