زيدان: تعويضهاي من نتيجه را برگرداند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

زينالدين زيدان توانست رئال مادريد را در بــازي با ويارئال به پيروزي برســاند. اين در حالي اســت كه آنها ابتدا دو گل از ويارئال دريافت كرده بودند. ايسكو و آلوارو موراتا در نيمه دوم وارد زمين شدند و موراتا گل پيروزيبخش رئال را به ثمر رســاند. او اكنون موثرترين بازيكن تعويضي اين فصل لاليگا است.

زيدان گفــت: «وقتي نتيجه 2 بر صفر بود، ما بايــد چيزي را تغييــر ميداديم و اين كار را هــم خيلي عالي انجام داديم. ما تعويضهايي در جهــت حمله انجام داديم تا بازي را به زمين حريــف ببريم و اوضاع هــم عالي پيش رفــت. هميــن و بس. ما ميدانســتيم كه ويارئال در خانه فوقالعاده كار ميكنــد. مــا مجبور بوديــم كه صبور باشيم. با تعويضهايي كه انجام داديم، روند بازي را تغيير داديم. مهم بود كه برگرديم و بهعنوان صدرنشــين ليگ به كار خود ادامه دهيم. من به موراتا چيز خاصي نگفتم. فقط گفتم كه در محوطه جريمه باشد چون قرار است زياد سانتر كنيم.»

مانــو تيگوئروس و ســدريك باكامبو ويارئال را پيش انداختند. سپس گرت بيل يــك گل زد و بعــد از آن داور يك پنالتي بســيار ســختگيرانه براي رئال گرفت كه كريســتيانو رونالــدو آن را بــه گل تبديل كرد. فران اســكريبا، مربي ويارئال به دليل اعتراض پس از اين گل اخراج شــد. زيدان گفــت: «بازيكنان گفتند كــه پنالتي بوده اســت اما مــن نديدم چه شــد. من هرگز درباره داور صحبت نخواهم كرد. او سوتش را ميزند. هميــن و بس. ما كارهاي خوبي انجــام داديم تــا بازگرديم. ما بيشــتر به محوطه جريمه حريف رفتيم و ســه امتياز مهم مقابل تيمي خوب كسب كرديم. من از اين برد راضيام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.