ترابيان: مسابقات چهار جانبه تهران ميتواند آبرويي براي فوتسال كشور باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عباس ترابيان درخصوص برنامه تداركاتي تيم ملي فوتسال اينطور حرف ميزند: «مســابقاتي چهار جانبه با حضور چهار تيم برتر جهان شامل؛ ايران، آرژانتين، روســيه و پرتغال را در دسامبر ســال 2017 تدارك ديدهايم. اين فكر بيشــتر بين ما و روسيه مطرح بود و در اين باره هماهنگيهايي صورت گرفت كه اين مســابقات را در تهران برگزار كنيم. به اميد خدا حاميان مالي خوبي جذب خواهيم كرد تا بتوانيم هزينههاي آن را نيز پوشــش دهيم. اين مسابقات ميتواند آبرويي براي فوتسال كشور باشد. حضور آرژانتيني كه تا به حال به ايران نيامده اســت با همه ستارههايش و نيز پرتغال با همه بازيكنان بــزرگ خود، ميتواند اتفاق بســيار خوبي براي فدراســيون فوتبال ايران و فوتسال كشورمان باشد.» ترابيان با بيان اينكه صحبتهاي ابتدايي با آرژانتين و پرتغال در مورد حضور در اين مسابقات شده است و بايد به اين كشورها دعوتنامه ارسال كنيم، تاكيد ميكند: «حامي مالي كه اعلام آمادگي كند و بهترين پيشنهاد را بدهد، مسابقات چهارجانبــه مدنظــر را به نام ايــن حامي برگزار خواهيم كرد تا اين مســابقات به شيوهاي آبرومند برگزار شود. به اميد خدا اگر سالن 12 هزار نفري آزادي تجهيز شــود، بازيها در اين سالن برگزار ميشــود چون پيشبيني ميكنيم تماشــاگران زيادي به ســالن بيايند، نميتوانيم اين مسابقات را در ســالن كوچكتري برگزار كنيم. اينجا بحث آبروي كشــور در ميان اســت و قطعاً اين بازيها توسط برخي كشــورها خريداري خواهد شد و ما نيز پخش بينالمللي خواهيم داشت. بايد با صداوسيما درباره پخش اين مسابقات به توافقات خوبي دســت يابيم.» رييس كميته فني و توســعه فوتسال و فوتبال ســاحلي در پاسخ به اين پرسش كه «اگر يكي از كشــورهاي مورد نظر، حضور در اين مســابقات را نپذيرد، آيا كشور ديگري جايگزين خواهد شد؟»، ميگويد: «فكر ميكنم همه طرفها قبول كنند. هم ما و هم روسيه، صحبتهاي ابتدايي را با آرژانتين و پرتغال كردهايم و آنها نيز علاقهمند هســتند در چنين مسابقاتي شــركت كنند. همچنين درصدد هستيم ســتادي تشكيل دهيم و در اين ستاد، وظايف را تفكيك كنيم و هر كسي به وظايف خود عمل كند. بايد با همه عواملي كه در برگزاري اين مسابقات دخيل هستند، جلساتي برگزار كنيم.»

او با اعلام اينكه كادر فني تيم ملي هنوز فهرست نفرات خود را براي ديدار با كرواسي اعلام نكرده است، در خصوص برنامههاي تداركاتي ساير تيمهاي ملي و زير 20 سال فوتسال اينطور توضيح ميدهد: «دو ماه از توافق با كرواسي براي برگزاري ديدار دوستانه تيمهاي ملي ايران و كرواسي ميگذرد اما هنوز فهرستي به ما ارائه نشــده اســت تا براي اخذ ويزاي شــينگن اقدام كنيم و زمان زيادي هم نداريم. تيم زير 20 ســال هم كه قرار اســت به فرانسه برود و آقاي صانعي و دوســتان درصدد تهيه گذرنامه براي بازيكنان اين تيم هســتند. اگر اين كار به موقع انجام شود، سفر به فرانسه در فروردينماه خواهد بود. كار تيم زير 20 سال سختتر است، چون برخي از بازيكنان هنوز گذرنامه ندارند. تيم ملي در كرواسي دو بازي انجام ميدهد و تيم زير 20 سال نيز دو ديدار دوستانه در فرانسه برگزار خواهد كرد. تيم اميد نيز ديدار تداركاتي با عراق را در پيش دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.