اميدها به خط ميشوند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال اميد با وجود گذشت مدت زمان طولاني از اتمام مسابقات المپيك كماكان در بلاتكليفي به ســر ميبــرد و در همين زمان ای اف ســی زمانبندي شروع مرحله مقدماتي و نهايي مســابقات فوتبال كمتر از 23 سال را هم انجام داده اســت. چند هفته قبل ويندزور جان، دبيركل كنفدراســيون فوتبال آســيا در نامهاي زمــان قرعه كشــي مرحله انتخابي مســابقات قهرماني كمتر از 23 ســال آسيا را به فدراسيون فوتبال اعلام كرد كه بر اين اســاس قرعه كشي اين مرحله 27 اســفند ۹۵ برگزار خواهد شد و تيم ملي ايران رقباي خود را خواهد شناخت.

بــر اســاس اعــلام ای اف ســی، مرحله انتخابي مســابقات فوتبال كمتر از 23 سال، در تاريــخ 2۴ تير تا 2 مــرداد ۹۶ به ميزباني چند كشور مختلف برگزار ميشود. در دوره قبل اين مســابقات و در مرحله انتخابي، ايران در نوروز ۹۴ ميزبان رقباي خود بود. پس از پايان مرحله انتخابي و مشخص شدن تيمهاي حاضر، مرحله نهايي مســابقات كمتر از 23 سال از تاريخ 20 دي تــا ۸ بهمن ماه در چين برگزار ميشــود. تمامي اين برنامه ريزيها از ســوي ای اف سی در حالي انجام شــده كه هيــچ تيم در اين رده سني وجود ندارد. در واقع بعد از حذف شاگردان محمد خاكپور در ســال 201۵ در مرحله يك چهــارم نهايي انتخابي المپيك، اين تيم به طور كامل منحل شد و از آن زمان تاكنون فدراسيون فوتبال در گير و دار تشكيل اين تيم بوده است. پــس از افزايش ناكامي ايران براي رســيدن به المپيك به ۴۴ ســال، اين بار فدراسيون فوتبال تحت هدايت مهــدي تاج بــراي جلوگيري از مــوازي كاريهاي كميته ملــي المپيك با اين فدراســيون رايزنيهايي را با كيومرث هاشمي، رييــس كميته ملي المپيك انجــام داد تا يكي از اين دو سازمان مسووليت تيم ملي اميد را بر عهده بگيرند. با اين حال بعد از گذشــت چند ماه، فريــدون معيني، مشــكلات مالي را دليل وضعيت نامشــخص اين تيم عنوان كرد. تمامي ايــن اتفاقات يادآور ســهل انگاري مســوولان گذشته فدراسيون اســت و به نظر ميرسد در اين دوره هم كوتاهي مســوولان ميتواند نتايج چندين دوره گذشــته را رقم بزنــد. با توجه به شرايط فعلي به نظر نميرسد تيم ملي اميد در ســال ۹۵ سر و سامان بگيرد و از آغاز سال ۹۶، ۵ ماه تا شــروع مرحلــه مقدماتي و 10 ماه هم تا مســابقات نهايي باقي ميماند و قطعا در اين زمان كوتاه ساختن تيمي كه آينده فوتبال ايران را يدك بكشد بسيار سخت خواهد بود. عملكرد فدراسيونهاي گذشــته در قبال تيم ملي اميد به يك تراژدي هميشــگي تبديل شده و به نظر ميرسد قصد درس گرفتن از اين اتفاقات وجود ندارد. كشــورهايي مانند استراليا، ژاپن و حتي كشــورهاي توسعه يافته حوزه خليج فارس بعد از اتمام مسابقات المپيك به سرعت تكليف تيم ملي زير 23 ســال خود را مشخص كردند اما با وجود آغاز ليگ شانزدهم، تكليف تيم ملي ايران كماكان نامعلوم است! و متوليان اين تيم بسيار اميدوار هســتند كه تيم ملي اميد بتواند راهي مسابقات المپيك 2020 توكيو شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.