عزتاللهي: شماره6 هميشه همراهم است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

البته از شــماره پيراهن مهمتر، موفقيت و پيشرفت من در آنژي است. اين هدف را دنبال ميكنم و اميدوارم به خواستهام برسم.»

او بــه تازگي عدد ۶ را روي دســت خود حك كرده است. عزتاللهي در اين باره هم توضيح ميدهد: «همه ميدانند كه چقدر به شــماره ۶ علاقــه دارم. به همين دليل هم هميشــه دوست داشتم در تيمهايي كه بازي ميكنم شــماره ۶ را بر تن كنم. بــه همين دليل عدد ۶ را روي دســتم تتو زدم تا ميزان علاقهام را نشان دهم.»

عزتاللهي در پســتي بازي ميكند كه شــماره ۶ متعلق به آن است هافبك دفاعي و درســت جلوي مدافعان اما يك ســوال. عزتاللهي چه زماني شماره ۶ را روي دستش حك كرد؟ او ميگويد: «در تعطيلات زمستاني بود كه اين تصميم را گرفتم. دوست دارم عدد ۶ هميشه با من باشد و به همين خاطر آن را روي دستم حك كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.