طلسم استيماچ در الشحانيه:9 بازي بدون برد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قــرار اســت ســعيد عزتاللهي در بازيهاي رســمي آنژي نيــز مثل تيم ملــي پيراهن شــماره ۶ را بــر تن كند. او ميگويد: «شــماره مورد علاقه من ۶ اســت. تلاش كردم تا اين پيراهن را در آنژي بپوشم و به هدفم هم رسيدم. الان خوشــحالم كه شــماره ۶ به من رسيد.

پس از شكســت 10 بر صفر الشحانيه مقابل لخويا بود كه مديران الشحانيه تصميم گرفتند ســرمربي پرتغالي شــان را اخراج كنند و با ايگور اســتيماچ به توافق برسند تا اين تيم را از خطر ســقوط نجات بدهد. استيماچ اما مانند سپاهان، در الشحانيه هم روزهاي تلخي را سپري ميكند.

اســتيماچ از زمانــي كــه عنــوان سرمربيگري الشــحانيه را بر عهده گرفته، ۹ بــار روي نيمكــت اين تيم نشســته اما حتي يك برد هم به دســت نياورده است. ۴ شكست و ۵ تساوي در كارنامه استيماچ ديده ميشــود تا اين مربي بيش از پيش به در خروجي باشگاه الشحانيه نزديك شود.

الشــحانيه اكنون با كسب 17 امتياز از 22 بــازي در رده دوازدهم جدول چهارده تيمــي ليگ قطــر قرار دارد. ايــن تيم اگر مقابــل الاهلي بــه برتري نرســد ميتواند دوبــاره با تغيير مربي مواجه شــود. اخراج اســتيماچ و جايگزيني مربــي جديد براي نجات الشــحانيه. كاري كه استيماچ فعلا از عهده آن برنيامده است.

اســتيماچ كه روزهاي موفقــي را در سپاهان ســپري نكرد و از نيمكت اين تيم اخراج شــد، شايد دومين اخراج را در طول دو فصــل تجربه كند. اتفاقــي كه ميتواند روي آينده مربيگــري او تاثير بگذارد و آن را با اختلال مواجه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.