فغاني، فعلا نماينده داوران در مجمع عمومي فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نماينــده داوران در مجمع عادي و عمومي فدراســيون فوتبال از ســوي دپارتمان داوري مشخص شد.

مجمع عادي و عمومي فدراسيون فوتبال طبق مصوبه هيأت رييســه در تاريخ 2۵ اســفندماه ســال جاري در سالن همايشهاي آكادمي ملي المپيك برگزار ميشود.

بــر همين اســاس و بــا تصميم دپارتمان داوران و البته طبق اساسنامه قرار اســت عليرضــا فغانــي بهعنوان نماينده داوران در اين مجمع شــركت كند.

در ايــن زمينه طبق اساســنامه داوري كه بالاترين امتياز را در فهرست داوران بينالمللي داشته باشد بايد عضو مجمع باشــد. اين در حالي اســت كه اين امكان وجــود دارد فغاني در تاريخ برگزاري مجمع، به خاطر قضاوت هفته سوم رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا در ايران نباشــد كه در صــورت وقوع اين امر، يــك داور ديگر جايگزين فغاني در مجمع 2۵ اسفند ماه خواهد شد.

حال بايد ديد در مجمع خود فغانی حاضر خواهد شــد يا داور ديگری جای او را میگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.