ياران دنيل داوري ميهمان فرانكفورتيها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ياران دنيــل داوري در دور جديد جام حذفي ژرمنها ميهمان آينتراخت فرانكفورت هستند.

امروز2 ديدار از مرحله يك چهارم نهايي جــام حذفي فوتبال باشــگاهي آلمــان موســوم بــه «د.اف.ب پوكال » برگزار ميشود.

ابتدا آينتراخت فرانكفورت ميزبان آرمينيا بيلفلد است. ميهماني كه دنيل داوري، گلر ذخيره تيــم ملي ايران در جام جهانــي 201۴ برزيل را در اختيار دارد. در ديداري ديگر بوروسيادورتموند ميهمــان اشــپورت فروينــده لوتــه خواهد بود.

مشكي و زردپوشــان دورتموندي براي جبران كمــي از نتايج بحثانگيز و پايينتــر از حــد انتظــار خــود در بوندسليگا، اميدوارنــد برنده اين بازي شــده و يك گام ديگر خــود را به جام حذفي نزديكتر كنند.

دنيل داوري در سالهاي گذشته مورد توجه كارلوس كيروش ســرمربي تيم ملي كشــورمان قــرار گرفت و در بازيهــا و اردوهاي مختلــف تيم ملي حضور پيدا كرد كه در نهايت بدون بازي در جــام جهاني هم حضور پيدا كرد اما بعد از اين بازيها كيروش ديگر او را به تيم ملي دعوت نكرد و دنيل داوري هم روزهاي خوبي را بعد از آن سپري نكرده و روزهاي درخشاني نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.