عراق پيش از ديدار با استراليا در تهران مقابل ليبي قرار ميگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال عراق اعلام كرد كه پيش از ديدار با استراليا در تهران در ديداري تداركاتي مقابــل تيم ملي ليبي قــرار ميگيرد. فدراســيون ليبي بالاخره بعد از اينكه فدراســيونهاي ايران، لبنان و بحرين درخواســت ديدار دوســتانه با تيمملي عــراق را رد كردند به آنها چراغ سبز نشان داد. كامل زغير، عضو فدراسيون فوتبال عــراق در اين باره ميگويد: «تيم ملي عــراق در ديــداري تداركاتي پيش از رويارويي با اســتراليا در دور برگشــت مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 201۸ مقابل تيمملي ليبي قرار ميگيرد.» تيم ملي فوتبال عراق به دليل شرايط نامساعد اين كشور، بازيهاي مقدماتي جام جهاني 201۸ روســيه را در كشــور مــا برگزار ميكنــد به همين خاطر بــازي تيم ملي عراق مقابل تيم ملي اســتراليا در تهران برگزار خواهد شد اما پيش از آن عراقيها به مصــاف ليبي خواهند رفت. يكي ديگر از حريفان تيم ملي عــراق در اين گروه، تيم ملي عربســتان ســعودي اســت كه فدراســيون فوتبال عراق اختلافي هم با فدراسيون فوتبال عربستان به جهت عدم حضور عربستانيها در كشورمان پيدا كرد و در نهايت قرار شــد بازيهاي تيم ملي عراق با عربستان در كشور ديگري برگزار شــود. ديدار عراق با استراليا در تاريخ 3 فروردين در ورزشــگاه دستگردي تهران برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.