مرتضايي: مستحق باخت نبوديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيــد مرتضايــي ســرمربي تيم فوتســال فرشآرا درباره شكســت ۳ بر 2 تيمش مقابل دبيــري تبريز ميگويد: «بــازي با دبيــري از دقيقــه اول تا ۱۰ دقيقه ابتدايي نيمه دوم براي تيم ميزبان پراسترس دنبال شد. استرس تيم دبيري در اين ديدار باعث شد ما دو گل به اين تيم بزنيم امــا در دقايــق پاياني ديدار دبيري كــه ديد چيزي براي از دســت دادن ندارد فشار بيشتري روي دروازه ما وارد كــرد. بازيكنان ما هم تلاش زيادي كردند تا فشــار تيم دبيري را دفع كنند اما فكر ميكنــم از ابتداي ليگ تاكنون، تيم ما چنين فشــاري تحمل نكرده بود. با وجود اينكه مــا تعويضهاي متعددي

گروس: ذوبآهن تيم تمساحها است الاهلــي عربســتان در هفتــه اول از مرحلــه گروهي ليــگ قهرمانان آســيا توانســت با 2 گل بنيــادكار ازبكســتان را شكســت دهــد و روحيه بگيرد. اين تيم با بردي كه مقابل حريف تاشــكندي به دســت آورده حالا به دنبال اين است كه مقابل ذوبآهن هــم به دومين پيروزي خود برسد. بر اين اساس تلاش ميكند در اين بازي خارج از خانه كه در مسقط عمان برگزار ميشود هم تيمش را براي كسب برد به ميدان بفرستد.

كريستين گروس سرمربي الاهلي عربستان كه به صراحت از هدفش براي شكســت دادن ذوبآهن صحبت ميكند، در مورد اين بازي از هفته دوم ليگ قهرمانان آسيا كه امروز برگزار ميشــود، ميگويد: «خوشحاليم اينجا )عمان( حضور داريم، به دنبال اين هســتيم تا بتوانيم داشتيم و سعي كرديم انرژي بازيكنان را تقسيم كنيم، دبيري در ۱۰ دقيقه پاياني توانست دو بار دروازه ما را باز كند. البته ما هــم در ضد حمــلات موقعيتهايي داشــتيم اما نتوانســتيم از آنها استفاده كنيــم. ما در اين ديدار مســتحق باخت نبوديــم و حداقل بايد با تســاوي تبريز را ترك ميكرديم. بــا اين حال اين برد را به مجموعه دبيــري تبريك ميگويم. بازيكنان دبيري با تلاشــي كه داشــتند توانســتند روزنههاي نفوذ را ببندند كه اين مســاله فشــار بيشــتري به تيم ما تحميل كرد. ما روي پرس ســنگين تيم دبيري بــازي را واگــذار كرديم. در ۱۵ ثانيه پاياني نيز درخشش دروازهبان تيم حريفمــان را شكســت دهيم.»

گــروس با اشــاره به لقــب ذوبآهــن يعنــي گاندو )تمســاح سبز( ادامه ميدهد: «با تيم خطرناكي بــازي داريــم كه بــه تيم تمساحها معروف است. بايد با امكانــات كامل روبهروي آنها بايســتيم و به برتري برســيم. تيــم ذوبآهن با هدف آمده تا بتواند ما را شكســت دهد، بنابراين بايد هوشــيار باشــيم. در فرودگاه ديديم از تيم ما استقبال شــد، ما بايد بتوانيم از اين استقبال استفاده كنيم و به برتري برسيم.»

ســرمربي الاهلي عربستان در رابطه با اينكه بهتر نبود بازي اين دو تيم به جاي زمين بيطرف در ايران و عربستان برگزار ميشد، ميگويد: «اين سوال سياسي است و به آن پاسخ نميدهم، تنها ميتوانم بگويم خوشحال هستم كه اينجا حضور پيدا كرديم.» حريف مانع از به ثمر رســيدن گل سوم ما شــد اما قاطعانه به شما ميگويم كه حداقل نتيجه اين ديدار تساوي بود».

او در مورد انتشــار اخباري مبني بر حاضر نشدن فرش آرا در تبريز ميگويد: «ما تابع تصميم مديريت باشگاه هستيم. در ديدار گذشــته حق مســلم ما ناديده گرفته شــد و اين مســاله در تاريخ ثبت خواهد شــد كه در ديدار فرش آرا و مس سونگون اين تيم فرش آرا بود كه با نتيجه دو بر يك برنده شد. شايد اين اتفاق باعث شــود كه مجموعه فرش آرا از فوتســال كنارهگيري كند. در آن صحنه همه اعتقاد داشتند كه حق با فرش آرا است اما جرات بيان اين مساله را نداشتند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.