كشاورز: حاشيههاي فوتسال حال همه را ميگيرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد كشــاورز كاپيتان گيتيپسند درباره پيروزي تيمش مقابل تاسيســات دريايــي و قــرار گرفتن در يــك قدمي قهرماني ليگ ميگويد: «مزد همبستگي بيــن بازيكنــان را گرفتيــم. عملكــرد بســيار خوبــي مقابل حريف داشــتيم و مستحق ســه امتياز بوديم. با اين برد به قهرمانــي نزديك شــديم و اميدوارم در هفته پاياني جــام را در حضور هواداران پرشــمار گيتيپســند بالاي ســر ببريم. نقش هواداران در پيروزي امروز بســيار پررنگ بود. آنها ورزشــگاه را پر كردند و باعث شدند گيتيپســند يكي از بهترين بازيهايش را به نمايش بگذارد.»

او با اشــاره به حواشــي فوتســال ميگويــد: «بخشــي از ايــن اتفاقات طبيعي است اما اگر بيشتر شود، باعث ناراحتي خواهد شــد. فرقي ندارد اين حواشــي در كدام بازي به وجود بيايد اما اگر كمي زياد از حد باشد، حال همه گرفته خواهد شد.»

كشاورز در پايان در پاسخ به پرسشي مبني بر درگيري شمسايي با تماشاگران اينطور توضيــح ميدهــد: «در اين باره صحبتي نــدارم و خواهش ميكنم درباره اين موضوع از من سوال نپرسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.