علاسوند به ركورد ناظم الشريعه رسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با پيروزي ملي حفاري اهواز مقابل ياسين پيشــرو قم، كياوش علاسوند توانست بهعنوان ســرمربي ركورد قبلي اين تيــم كه متعلق به محمد ناظم الشريعه سرمربي كنوني تيم ملي فوتســال بود را در باشــگاه ملي حفاري اهواز بزند.تا پيش از بازي دو تيم ياســين پيشرو و ملــي حفاري اهواز ركورد ايــن تيم ۵۱امتياز در مســابقات ليگ برتر فوتسال بود كه اكنون شاگردان علاسوند به اين ركورد دست يافتهاند و با توجه به پيش رو داشــتن 2 بازي ديگر به احتمال فراوان بتوانند ايــن ركورد را جابهجا كنند. ملي حفاري اهواز در 2 بازي آينده خود بايد به ترتيب به مصاف تيمهاي گيتي پســند اصفهان و مقاومت البرز برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.