ميثاقيان: همين مربي ناموفق 5 تيم به ليگ برتر آورده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز مير مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

بعد از فرهاد كاظمي و خداداد عزيزي، حالا هدايت سیاه جامگان برعهده اكبر میثاقیان قرار گرفته تا آمدنش، سیاه جامگان را به ركورددار تغییر سرمربي در اين فصل تبديل كند. حالا موافقان میثاقیان به كارنامه درخشانش در صعود 5 تیم به لیگ برتر اشاره ميكنند و مخالفانش ناكامي در مس كرمان و خونه به خونه را به رخ ميكشند. تنها چیزي كه اهمیت دارد اما اين است كه در شرايط بحراني سیاه جامگان، فقط اين اكبر میثاقیان است كه حاضر ميشود بدون هیچ پولي، به تیم شهرش كمك كند و از اينكه چه اتفاقاتي در ادامه برايش رقم ميخورد، هراسي نداشته باشد.

در چند روزي كه گذشته اوضاع سیاه جامگان را چطور ديديد؟

واقعيــت اين اســت با مشــكلات فراواني كه سياه جامگان دارد، واقعاً شرايط ســختي داريم اما تيم بازيكنان توانمندي دارد كه ميتوانند به تيم كمك كنند.

موضعگیريهاي مختلفي نسبت به حضورتان در ســیاه جامگان شده. نظرتان در اين رابطه چیست؟

دو سال در كرمان بودم و در خونه بــه خونه هــم تيمم دوم شــد. به همين خاطــر بعضيهــا گفتهاند مربــي ناموفق ســالهاي اخير به ســياه جامگان آمده. ديگــر نميگويند همين مربــي 5 تيم را هم از ليگ يك به ليگ برتر آورده اســت. حالا نميخواهــم از خودم تعريف كنم. به هرحال تيم شــهرم است و آمدهام تا جايي كه ميتوانم كمك كنم.

نگران اين نیستید كه حضور در سیاه جامگان به اعتبارتان لطمه بزند؟

ســياه جامگان تيم شهر من است و آثاري از ابومسلم سابق همچنان در اين تيم وجود دارد. من خاطرات بسيار خوبي با ابومســلم داشــتهام. حالا ميخواهم در جوار امام رضا)ع( به تيم شهرم كمك كنم.

حضــور رايگانتان در ســیاه جامگان هم خیلي مورد توجه رسانهها قرار گرفته.

خيلي عجيب است كه نميخواهم پــول بگيرم؟ مســوولان ســياه جامگان رفقاي من هســتند و وقتي ميدانم وضع مالــي خوبي ندارند، معلوم اســت كه پول نميگيرم. درســت اســت زماني كه ما در پديده بوديم، با ســياه جامــگان دعوا هم ميكرديم اما همان زمان هم آنها دوستان ما بودند.

گفتــه بوديد كه غیر از ســیاه جامگان پیشنهاد تیم ديگري را قبول نميكرديد.

خيليهــا فكر ميكنند من از ســر بيتيمي به ســياه جامگان آمدهام و شايد اگر هر تيم ديگري جز ســياه جامگان به من پيشنهاد ميداد هم قبول ميكردم اما وقتي از بادران جدا شــدم، تصميم داشتم تا انتهاي فصل اســتراحت كنم. پيشنهاد ســياهجامگان كه به من رسيد خوشحال شــدم اما اگر تيم ديگري به من پيشنهاد ميداد قبول نميكردم چون حوصله بيرون رفتن از شهر را نداشتم.

خــداداد عزيزي گفتــه حتي مورينیو هم در ســیاه جامگان موفق نميشــود. فكر ميكنید شما موفق شويد؟

من ميگويم هميشه در نااميدي بسي اميد اســت. البته خداداد هم حق دارد چون واقعــاً در مدت حضورش در ســياه جامــگان زحمت كشــيده براي ايــن تيم و اينجا شــرايط برايش خيلي ســخت بوده. واقعا جا دارد از او و فرهاد كاظمي بابت زحمتهايي كه كشيدهاند تشكر كنم.

احتمالا شما كه نميخواهید براي برطرف شدن مشكلات سیاه جامگان به بازيكنان و هواداران وعده بدهید؟

ببينيد، اين مشكلات متعددي كه از ابتداي فصل براي ســياه جامگان وجود داشته، قرار نيســت در هشت بازي آينده به يكباره حل شــود امــا صحبتهايي با مديرعامل باشــگاه داشــتم و قرار است تا جايي كه ميتوانند اين مشــكلات را حل كنند. همچنيــن با پرداخــت 10 درصد از قرارداد بازيكنان، تــا حدودي روحيه و انگيزه تيم هم بالا ميرود.

مديرعامل تان كه از طرف كمیته اخلاق تا اطلاع ثانوي محروم شده.

مــن نه اين خبر را شــنيدهام و نه ميخواهم درباره اش حرفي بزنم. فعلاً بهتر است روي مسائل فني تمركز كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.