خداداد: مورينيو هم در سياهجامگان موفق نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خداداد عزيزي پشيمان است كه به سياهجامگان آمده. بزرگترين دليل پشــيمانياش هم نوع رفتاري اســت كه از مســوولان باشــگاه سياهجامگان ديده اســت. حالا كه از سياهجامگان جدا شده، دست به افشاگري زده و نكاتي از پشت پرده اتفاقات اين تيم را بازگو ميكند:

آقایان به من زنگ نميزدند

خداداد اينطور از پشــيمانياش ميگويد: «واقعا از اينكه بار ديگر در انتخاب تيمم اشتباه كردم، متاسفم. من پشيمانم كه به سياهجامگان رفتم. آقايــان عباســي از دورهاي كه در ليگ دســته دوم با هم به اختــلاف خورديم، به من زنگ هــم نميزدند و اگر طرفداران ابومســلم به ســراغم نميآمدند و خواهش نميكردند كه اين تيم ابومسلم اســت و كمك كن، هرگز به ســياهجامگان نميرفتم. با اين حال من شرط كردم كه ابتدا 20 درصد پول بدهند و نيمفصل 30 درصد پرداخت شود كه نشد».

حضور در تمرین با مترو و اتوبوس!

او به مشــكلات بازيكنان اشــاره ميكند: «بازيكنان سياهجامگان هرگز سر ساعت مقرر به تمرين نميرسيدند. هركس هر ساعتي دلش ميخواســت ميآمد. ميپرسيديم چرا؟ يكي ميگفت سرويس نيامده، يكــي ميگفت با مترو آمدم، آن يكي ميگفت پول آژانس نداشــتم و يكي هم بحث ترافيك اتوبوس را مطرح ميكرد.»

رستوران به بچهها ناهار نميداد

سرمربي سابق ســياهجامگان ميگويد: «يك روز مهدي هاشمي نسب ساعت 4 عصر به من زنگ زد و گفت خواهش ميكنم به مديران باشگاه بگو چرا تا الان براي بچهها ناهار نياوردند؟! آمار گرفتم فهميدم كــه آقايان پول رســتوران را ندادند و آنها هم ديگر غــذا ندادند. اين مشــكلات خنده دار اســت. من كه نبايد پيگير ناهار بازيكنانم باشم. آقايان به همه جا بدهكار هستند و اينها جالب نيست.»

حرف مسوولان مشهد منطقي است

خداداد عزيزي همچنين درباره كمك نكردن مســوولان ميگويد: «مسوولان شهري مشهد درباره كمك نكردن به سياهجامگان استدلالي دارند كه هم منطقي است و هم به ضرر فوتبال مشهد. آنها ميگويند تيم خصوصي اســت و دليل ندارد ارگان دولتي به آنها پول بدهد. حرفشان اين اســت وقتي شــهرت و مصاحبه و تصميمات براي آنها است، پس پولشــان هم خودشان بايد جور كنند. ميگويند مگر در تصميمات از ما مشورت ميخواهند كه ما كمك مالي كنيم؟ اين حرف منطقي است اما به ضرر فوتبال مشهد است. اين تيم خصوصي بالاخره براي شهر مشهد است. حالا پول نميدهند، كمك كنند. شهرداري مشهد اين كار را كرد و زمين تمرين و برخي امكانات ديگر در اختيار ما قرار داد.

ماجراي هتل آپارتمان قم

او تأكيد ميكند: «قبل از بازي با صباي قم به عباســي گفتم اين بازي مهم است و دو روز قبل برويم. اول به تهران ميرويم و صبح بازي با اتوبوس به قم ميرويــم. اول قبول كردند و بعدا گفتند پول نداريم. گفتــم حداقل يك هتل خوب در قــم رزرو كنيد. رفتيم و ديديد يك هتــل آپارتمان بر خيابان شــلوغ و نزديك حرم حضرت معصومه)س( گرفتهاند. جايي كه نه غذاي درســت و حسابي داشت و بازيكنان هم از بس سروصدا داشت، نميتوانستند استراحت خوبي داشته باشند.»

مورینيو هم در این تيم موفق نميشود

خــداداد درباره حضور ميثاقيــان در اين تيم ميگويــد: «اينها همه مشــكلات تيم ما نبود؛ هزار و يكجور مشــكل داشتيم كه من ديگر خسته شدم و رفتم. مشكلات در اين باشگاه فوران ميكند. من اميدوارم پول بيايد و مشكلات حل شود. شايد با رفتن من اين اتفاق بيفتد. من رفتم تا بچههايي كه معرفت را در حقم تمــام كردند، پول بگيرند اما اگر پول نيايد، اين تيم هرگز موفق نميشود. ميثاقيان مربي و استاد من بوده و برايش احترام قايلم اما اين تيم با شــرايط كنوني با مورينيو هم موفق نميشود. چطور ميشود 8هفته به پايان مانده يك تيم فقط 20 درصد پرداختي داشته باشد؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.