سيفاللهي: بحران در سياهجامگانبيشترميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روحا... سيفاللهي درباره وضعيت فعلي ســياهجامگان و بحران مالي اين تيم توضيح ميدهد: «اين مشــكلات مدتهاســت كه وجود دارد و اميدوارم اين بار قول مســوولان باشــگاه عملي شــود تا اين هفته مشــكلات مالي تا حدودي برطرف شــود. اگر اين هفته مشكلات برطرف نشــود، قطعاً بحران در ســياهجامگان بيشــتر خواهد شد. واقعاً بازيكنان روحيــه و انگيزه ندارند و يك شوك مالي ميتواند شرايط تيم را عــوض كند. من قبلاً هــم با چنين شرايطي در استقلال خوزستان مواجه شدم، ولي در آن زمان حمايت كامل از بازيكنان صورت ميگرفت و نفرات تيم احساس خوبي داشتند».

او به جدايي خداداد عزيزي و حضور اكبر ميثاقيان در تيم سياهجامگان اشاره ميكند: «واقعاً از رفتن خداداد ناراحت شــدم. ما رابطه خوبي با هم داشتيم و خيلي راحت صحبــت ميكرديم. همه بازيكنان با تمام وجود بازي ميكردند، ولي متأســفانه آقاي عزيزي ترجيح داد كه جدا شــود. اميدوارم تيم ما با اكبر ميثاقيان در هشت بازي پاياني شرايط خوبي داشــته باشد و درنهايت در ليگ برتر بمانيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.