محمدي: سياهجامگان ميتواند در ليگ بماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبر محمدي درباره حضورش به عنوان مربي ســياهجامگان، ميگويد: «آقــاي ميثاقيان صحبتهايي را با من انجام داد و من هم در مشــهد هستم و در تمرين شــركت خواهم كرد. يك تجربــه كوتاهمدت با ميثاقيان در خونه به خونه بابل داشتيم و با توجه به تغيير شــرايط در اين تيم نتوانستيم به كار ادامه بدهيم ».

محمدي در خصوص اينكه شرايط سياهجامگان در جدول مساعد نيست، گفــت: «به نظــرم همــه ميدانند كه شــرايط به چه شكل اســت و كار هم سخت خواهد بود. همه مربياني هم كه در اينجا بودند اعم از كاظمي، عزيزي و هاشمينسب زحمت خود را كشيدهاند. 8 بازي در پيش است كه دو مسابقه با تيمهاي اول و ســوم جدول است و ما در اولين مســابقه در آزادي به مصاف استقلال ميرويم. با اين حال بايد تمام تلاش خودمان را تا آخــر فصل انجام دهيم. من معتقدم با توجه به شــرايط موجود تيم پتانسيل ماندن را دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.