محروميت خداداد عزيزي پابرجا ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خداداد عزيزي در حالي از هدايت ســياهجامگان مشهد كنارهگيري كرد كه دو جلسه از محروميتش باقي مانده است. عزيزي به خاطر اتفاقات حاشيهاي بازي با فولاد خوزستان كه قصد داشت تيمش را از زمين بيرون بكشد و به خاطر يك پنالتي بازي را به جنجال كشيد 4 جلسه از همراهي تيمش محروم شده بود. او در حالي كه دو جلســه از اين محروميت سپري شد، از سمت خود اســتعفا داد. البته با اعتراض خداداد عزيزي به راي صادره از ســوي كميته انضباطي پرونده به كميته اســتيناف رفته كه هنوز كميته استيناف رايي در اين زمينه صادر نكرده. اين بدين معني است خداداد در بازگشت دوباره به صحنه مربيگري دو جلسه محروم خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.