اولین پیام مثبت کیروش

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«بــرای چهــار تيــم ايرانــی در ليــگ قهرمانــان آســيا آرزوی موفقيــت میكنــم.» اين نخســتين پيــام مثبتي بود كــه بعد از آن همــه دعــوا، از كارلــوس كــيروش دريافت كرديــم. پيشتر غيــر از بيانيه هــا و مصاحبههايي كــه فوتبال ايران را در چشــم خارجيهــا خــوار ميكرد، حــرف ديگــري از ســرمربي تيمملي نشنيده بوديم. او اما ديروز و تنها 42 ساعت بعد از مصاحبه تندي كه عليه مسوولان و امكانات فوتبال ايران با يك رسانه غيرايراني داشت، دوباره قيافه ای مهربان به خود گرفت و برای تيمهاي ايرانی در ليگ قهرمانان آســيا آرزوی موفقيت كرد؛ حتي براي تيم برانكو. كــیروش در پيامــي كــه ديــروز منتشــر كــرد، نوشــته بــود: «نمايندگان ايران مســابقات مهمی را در ليــگ قهرمانان در پيش دارنــد. بهتريــن آرزوها را برای اســتقلال، اســتقلال خوزســتان، ذوبآهــن و پرســپوليس بــه عنــوان نماينــدگان ايــران دارم. موفق باشيد ». خبرنگار شــدن مهدي طارمي در ميهماني ناهــاري كه برانكو براي بازيكنانش ترتيب داده بود، حســابي جلب توجه ميكرد و همزمان از تركيب مورد نظر پروفســور براي خط دفاعي پرسپوليس در ليگ شانزدهم با حضور انصاري، ماهيني، شجاع و كنعانيزادگان رونمايي كرديم. اختلاف مربيان استقلال بخش ديگري از جلد يك سال پيش بود. اختلافي كه از گلايههاي آبيپوشان از مجيد صالح ريشه گرفته و از زبان برهاني به گوش مظلومي رسيده و كفاشيان هم از حضورش در انتخابات فدراسيون گفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.