كاش نبودم، كشتيگیرانم قهرمان ميشدند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

لزوم محافظت از اسرار تيم ملي

سهشنبه 12/10/95، هفته دوم از مرحله گروهي لیگ قهرمانان آسیا، ورزشگاه آلنهیــان ابوظبي، ســاعت:18:40، تماشاگر: حدود 5 هزار نفر الوحده 2 گلها: اســماعیل مطر)58(، خورخه والديويا )64) پرسپولیس 3 گلها: وحید امیري )4(، مهدي طارمي ‪)89 ،80(‬ داور: محمدتقي الجعفري كمكها: مین كیات، كوك هینگ )هر سه از سنگاپور( اخطــار: علیرضا بیرانوند، محســن مسلمان و سروش رفیعي )پرسپولیس(، الغفري، محمد البسیط )الوحده( بازيكن برتر: وحید امیري)پرسپولیس(

الوحده: علي راشــد، الغفري، حمدان الكمالــي، محمــد عبدالباســط، والديويا، سباســتين تاگليابــو، ژوژاك )6۷- احمــد راشد(، ريم چانگ وو، سالم سلطان و طارق الانتالي )55- خليل(، محمد الحمادي )46 - اسماعيل مطر( سرمربي: خاوير آگیره

پرسپولیس: عليرضــا بيرانوند، محمد انصاري، ســيدجلال حسيني )۷0- محسن ربيعخواه(، حسين ماهيني، صادق محرمي، مهــدي طارمي، ســروش رفيعــي )90+1 شــهاب كرمي(، فرشــاد احمدزاده، محسن مسلمان )82 - سامان نريمانجهان(، كمال كاميابينيا، وحيد اميري

سرمربي: برانكو ايوانكوويچ

ايران ورزشــي – برد پرسپوليس وقتي شيرين تلقي ميشــود كه يادمان بيايد بعد از آن نيمه اول درخشان و رفتن به رختكن تنهــا با يك گل زده تيم برانكو در نيمه دوم طــي 8 دقيقــه دو گل خورد و تا آســتانه شكســت رفت اما در 10 دقيقه پاياني طي 8 دقيقه از بازي برنــده بيرون آمد تا چهار امتيازي شود.

فقط ســه دقيقه از شروع بازي گذشته بود كه فرار طارمي و پاس عرضي او در شش قــدم اميري را در موقعيت گلزني قرار داد و اين بازيكن با پرتاب خودش به ســمت توپ دروازه حريف را باز كرد.

ســه دقيقه بعــد بيرانوند هم شــوت خطرنــاك ژوژاك را دوضــرب گرفــت تا مشــخص شــود حريف هم تيم خطرناكي اســت. دقيقه 11 هم كرنر خطرناك حريف با دفع توپ بيرانوند همراه شد.

دقيقــه 13 طارمــي ميتوانســت پرســپوليس را به گل دوم برساند اما او قدر پاس مدافع حريف را ندانست و با قدرت هر چه تمامتر توپ را به آسمان فرستاد.

دقيقه 19 ژوژاك باز هم ميتوانســت بازي را مســاوي كند امــا كاميابي نيا مانع از اين اتفاق شــد. يــك دقيقه بعد هم دفع اشتباه مدافعان پرســپوليس مدافع كرهاي الوحــده را در موقعيت گل قــرار داد كه از خوش شانسي پرسپوليس توپ به تير دروازه خورد و گل نشد.

موقعيت بعدي بازي از آن پرسپوليس شد وباز هم طارمي در مصاف تك به تك با گلر حريف ناكام مانــد كه اين بار او با تكل مدافع حريف نتوانست ضربه نهايي را بزند.

دقيقــه 31 تاليابــو ميتوانســت گل مســاوي را به ثمر برســاند كه باز هم براي ميزبان ثمري نداشــت. در نقطه مقابل پاس درخشان مسلمان در دقيقه 33 كاميابي نيا را با دروازهبــان الوحده تك به تك كرد كه اين موقعيت هم از دســت رفت. در پي اين موقعيت كرنر رفيعي و ضربه سر كاميابي نيا هم گل نشد.

دقيقه 42 اشــتباه بيرانوند نزديك بود كار دســت تيمش بدهد اما آخرين موقعيت نيمه اول را هم طارمي از دســت داد و يك تك به تك ديگر را هم از دست داد.

نيمه دوم با تغييــر در تركيب ميزبان شــروع شــد و مطر ورق را برگرداند. بعد از شوت مطر او در دقيقه 58 با پاس درخشان والديويا پشــت مدافعان پرسپوليس صاحب توپ شــد و با يك ضربه بيرون پا توپ را به تور چسباند.

طارمــي در دقيقــه 61 هــم موقعيت ديگري از دست داد تا باز هم تيمش غافلگير شــود. دقيقه 64 اشتباه سيدجلال حسيني در دفع توپ باعث شــد تاليابــو با پاس به بيرونش والديويــا را صاحب موقعيت كند و اين شــيليايي با يك ضربه دقيق گل برتري تيمش را به ثمر رساند.

دقيقه ۷1 هم ايستگاهي والديويا خطر ديگــري را روي دروازه ســرخها رقم زد اما خوشــبختانه توپ گل نشد. يك دقيقه بعد نفوذ يك تنه احمدزاده تيم پرســپوليس را بالا برد.

دقيقــه 80 و در شــرايطي كه كم كم هواداران پرســپوليس نااميد ميشدند يك همــكاري تيمــي عالي و پــاس ماهيني با سانتر بيرون پا، مهدي طارمي را در موقعيت گلزني قرار داد و او با يك پرش بلند و ضربه سر زيبا بازي را مساوي كرد.

اين گل پرسپوليس رابراي زدن گل ســوم جري كرد و البتــه اين تيم خوش شانس بود كه در پي موقعيت تك به تك تاليابو با بيرانوند و خطاي گلر پرسپوليس او اخراج نشــد. دقيقه 8۷ بيرانوند كاشته مطــر را دفع كرد تــا دو دقيقه بعد از آن با ضربه ايســتگاهي ســروش رفيعي كه بسيار هوشــمندانه نواخته شد طارمي با يك شوت ســرضرب دروازه الوحده را باز كند و دوباره ورق را به ســود پرسپوليس برگرداند.

در آخريــن لحظات بازي هم دفع توپ اشــتباه بيرانوند الوحده را در موقعيت گل قرار داد اما پرســپوليس اين بار هم خوش شانس بود و در نهايت سه امتياز به جيب زد و به تهران برگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.