طارمي: دوست داشتم در اين بازي گل بزنم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سهشنبه 12/10/95، هفته دوم مرحله گروهــي لیگ قهرمانان آســیا، گروه

، ورزشگاه ســلطان قابوس مسقط، ساعت: 18:45، تماشاگر: 3000 هزار نفر ذوبآهن يك گل: مهدي رجبزاده )45 -پنالتي( الاهلي 2 گلها: عبدالفتاح اســیري )28(، عمر السومه )86) داور: كو هونگ جین كمكها: سونگ بونگ كیون، كیوواك سئونگ سون اخراج: موتاض هوساوي از الاهلي )45)

ذوبآهــن: محمدرشــيد مظاهري، محمد نژادمهدي، وحيــد محمدزاده، علي حمام، مهران درخشانمهر، مهدي مهديپور، دانيال اسماعيليفر، سيدمحمدرضا حسيني (90 - رابين عطايا(، احسان پهلوان، مهدي رجبزاده )85 - قاســم حداديفر(، جري بنگستون )۷۷ - مرتضي تبريزي(

سرمربي: مجتبي حسیني الاهلي:ياسر مســلم، محمد الفتيل، موتاض هوساوي، محمد عبدالشافي، سعيد الموواليد، ســعد عبدالامير، تايسر الاجاسم، يوانيس فتفاتزيديــس )45 - محمد امان(، عبدالفتاح اسيري )1+90 - مهند عاسري(، سلمان مواشــر )6۷ -حسين المقوي(، عمر السومه

سرمربي: كريستین گروس ذوبآهــن بعد از يك تســاوي خوش اقبالانــه در هفته نخســت در گروه C برابر العين مدعي در يك بازي سراســر دفاعي، آمده بــود تا در بازي دوم در مســقط برابر الاهلــي با كســب يك بــرد و ســه امتياز اميدهايش را كماكان براي صعود زنده نگاه دارد.

در مقابل حريف عربستاني كه در هفته نخســت يك برد شيرين را برابر بنيادكار به دســت آورده بود، قصد داشــت تا با كسب يك نتيجه خوب صدرنشــيني خود را تداوم بخشد.

برخــلاف انتظــار اين الاهلــي بود كه بازي را تهاجمي آغاز كرد و با حملات خود ذوبآهن را به عقب راند. حريف عربســتاني در همان دقايق نخست تا آستانه فتح دروازه ذوب پيــش رفــت اما بي دقتــي و خوش شانســي ذوبيها سبب شــد تا توپ از خط دروازه مظاهري عبور نكند.

ذوبآهن پاســخ اين حملــه را با يك ضدحملــه بــرق آســا داد و رجــبزاده و پهلوان دو بار پياپي توپ را به تيرك دروازه الاهلي كوبيدنــد تا ثابت كننــد ذوبآهن حريف دســت و پا بستهاي براي تيم مدعي عربستاني نخواهد بود.

با اين وجود تيمي كه توانســت برتري خودش را به حريف ديكته كند، الاهلي بود كه با حملات دامنه دار خود به گل رســيد. در دقيقه 28 شوت بازيكنان الاهلي در بين راه بــه وحيد محمــدزاده برخورد كرد و در نزديكيهاي نقطه پنالتي عبدالفتاح اسيري بــا يك ضربه روي پاي دقيق موفق به پيش انداختن تيمش شد.

بعد از ايــن گل برتــري الاهلي ادامه داشت و ذوبآهن ميكوشيد تا ضمن كنترل ضرباهنگ حملات حريــف، در ضدحملهها جبــران مافات كند. اتفاقــي كه در آخرين ثانيههاي نيمه نخست رخ داد. وقتي محمد الفتيل مدافــع آخر الاهلي با يك اشــتباه عجيــب توپ را به مهدي رجبزاده ســپرد تا كاپيتان ذوبآهن بــا يك ضدحمله برق آسا جري بنگســتون را روانه دروازه حريف كند. خطاي موتاض هوســاوي روي مهاجم هندوراسي ذوب، يك پنالتي و اخراج مدافع حريف را به همراه داشت تا مهدي رجبزاده ضربه پنالتي را به گل تساوي ذوبآهن بدل كرده و دو تيم با تساوي به رختكن بروند.

بــه رغم 10 نفره شــدن بــاز هم اين الاهلي بود كه بازي را در نيمه دوم بهتر آغاز كرد. آنها با پشتوانه حمايت هوادارانشان و با وجــود يك بازيكن كمتر، بازي را رو به جلو آغاز كردند و همين سبك بازي آنها را بدل به تيم برتر زمين كرد.

در مقابــل ذوبآهن علــي رغم برتري نفري خود ســعي داشت تا با همان تاكتيك واكنشي بازي را ادامه دهد و به دنبال فرصت براي بــاز كردن دروازه حريف بود. تاكتيكي كه البته جواب نداد و اين تيم عربستاني بود كه با يك ضربه ايســتگاهي زهر خود را به ذوبآهن ريخت.

در دقيقه 86 الاهلي صاحب يك ضربه ايستگاهي چســبيده به محوطه جريمه شد و عمر الســومه مهاجم خطرنــاك الاهلي با يك شوت سنگين دروازه مظاهري را گشود تا نماينده عربســتان در كمــال ناباوري از سبزپوشان ايراني پيش بيفتد.

ذوبآهن كه چيزي براي از دست دادن نداشت، دقايق پاياني را سراپا حمله شد اما نتيجهاي نگرفت تا در عين ناباوري با وجود 10 نفره شــدن حريف يك شكست تلخ را تجربه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.