شاه محمدي: اردوي 10 روزه باعث تنش ميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بيشتر بازيكنان و تيمهاي ليگ برتري از داوري در مسابقات خود گله مند هستند و بعضا باختها و نتيجه نگرفتن هايشــان را به مشــكلات داوري ربط ميدهند. براي مثال فرزاد حاتمي طــي چند هفته اخير معتقــد بوده اســت كه داوريهــا به نفع پرســپوليس است و ميخواهند اين تيم را قهرمــان كنند يا در بازي با ســپاهان تيم حريف به شــدت از سوتهاي داور به سود پرسپوليس گلايه داشت اما مطابق جدول برنامه نــود اشــتباهات داوري تا اينجاي فصل پرســپوليس بيش از تراكتورســازي و اســتقلال در بيــن تيمهــاي مدعي از داوري آســيب ديده اســت.مطابق جدول تيمهايي كه بيشترين اشــتباهات داوري به ضرر آنهــا بوده به ترتيــب ذوب آهن، پرسپوليس، ســپاهان و نفت آبادان بوده و تيمهايي كه اشــتباهات داوري بيشــتر به ســود آنها بوده به ترتيب گسترش فولاد، صباي قم و اســتقلال تهران هستند.نكته جالب اينجاست پرسپوليس با 4 بازي بعد از ذوب آهن بيشــترين ضــرر را از داوري ديده است و استقلال با 3 بازي در مجموع سومين تيمي است كه از اشتباهات داوري سود برده اســت.مطابق جدول اعلام شده پرسپوليس در 6 بازي از اشتباهات داوري ســود برده كه در 4 بــازي در نتيجه تاثير گذار بوده اســت اما در عوض در 10 بازي از اشــتباهات داوري ضرر كرده كه در يك مــورد در نتيجه تاثير داشــته.همچنين تا اينجــا 8 پنالتي براي پرســپوليس گرفته نشــده كه از اين حيث ركورددار اســت و طي 22 هفته يك ركــورد منحصر به فرد به حساب ميآيد.

در حاليكــه قــرار بود تــا روز دوشنبه گذشته باشگاه ريزه اسپور در مورد ادعاي خود مبني بر شــكايت از مهدي طارمي مداركي را به فيفا ارائه كند ديروز از سوي فيفا نامهاي براي وكيل مهــدي طارمي در مورد ادعاي باشگاه ريزه اسپور ارسال شد.

عبدالصمــد ابراهيمــي وكيــل مهــدي طارمي در مورد اين مســاله گفت نامهاي را از ســوي فيفا دريافت كردم كه پيوست آن توضيحات شش صفحهاي وكلاي باشــگاه ريزه اسپور بود.

البتــه صرفا اظهارات و دفاعيات آنها را شامل ميشد و هيچ مستندي دال بر اينكه طارمي با آنها قراردادي معتبــر و لازمالاجرا داشــته را ارائه ندادهاند و به تفســير و تحليل همان تفاهمنامــه مشــروط كــه فقــط با صدور اي تي ســي لازمالاجرا ميشد پرداختهاند.

فيفــا از مــا خواســته چنانچه ارســال جوابيــه را لازم ميدانيم تا 23 اســفند پاسخمان را ارسال كنيم. پاســخ ما صرفا همين چنــد جمله است «دوســتان در مقام اثبات ادعا، ثابــت نمايند طارمي بــا آنها قرارداد لازمالاجرا داشــته و در دوره حفاظت شــده آن را نقض كرده است.» بعد از اثبات اين ادعا، پاسخگو خواهيم بود.

جمشيد شاه محمدي سرمربي تيم اميد پرســپوليس كه تيمش در رده چهــارم قرار گرفت درباره اين اتفاق ميگويد:«خوشبختانه پايان خوبي داشــتيم. امســال آقاي قنبرپور خوب كار كرد و باشــگاه بايد به ايشان احترام بگذارد و سال بعد هم باشــند. حالا ما باشيم يا نباشــيم فرقي نميكند اما امسال پايههاي ما سوم و چهارم شــدند و نتيجه گيري خوب بود. ما حتي تيمهاي بالا سرمان مثل عقاب و سايپا را برديم. به نظرم درايت آقاي قنبرپور در اين موفقيتها تاثيــر گذار بود اما توقع من از باشگاه بيشتر است و پايهها بايد بيشتر حمايت شــوند تا در پرورش بازيكن به تيم بزرگسال كمك كننــد.» مهاجم ســابق پرســپوليس درباره اخراج عليپور و رضاييان توســط برانكو ميگويد:«واقعيت اين است كه وقتي بازيكنان را 10 روز بيرون از كشــور بــه اردو ميبريد و تيم شرايط اردويي دارد تنش به وجود ميآيد و روي بازيكــن فشــار وارد ميشــود. در اين شــرايط بازيكن كوچكتر بايد رعايت بزرگتر را بكند. از طرفي ما وقتي دنبال اين هســتيم تا تيم مان مقابل عربها برنده باشــد ميتوانيم بازيكن را نگــه داريم و بعد تنبيــه كنيم. به نظرمن كار بازيكنان بچگانه بود البته زمان ما هم اين اتفاقــات ميافتاد اما همه چيز كنترل ميشــد .» شــاه محمدي ميگويد :«اين اتفاق براي دو بازيكن جوان بد شــد. از طرفي با اين كار پرسپوليس ضرر ميكند چون ممكن است اين دو نفر از تيم بروند. رامين در اين دو سال براي تيم زحمت كشيده و من اگر بودم بازيكن جوانتر را بيرون ميكردم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.