سلطاني: موضوع رضاييان با كدخدامنشي حل شود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ســختگيري كند.» وي ادامه ميدهد: «در هر خانوادهاي دعوا و درگيري پيش ميآيد. شما اگر دادگاههاي ما را ببينيد پر از دعواي طلاق و درگيري اعضاي خانوادههاســت اما قاضي همواره ســعي ميكنــد صلح را بين طرفيــن دعوي برقرار كند. در واقع اگر قرار باشــد هر قاضي آنها را به زندان بفرســتد زندانهاي مــا پر ميشــوند و ديگر جايي نميماند. من اعتقاد دارم باشگاه يا سرمربي اين بازيكنان را با هم آشــتي بدهد چرا كه در صورت ادامه اين وضعيت تيم پرسپوليس لطمه ميخورد. ما به اين تيم عرق داريم و معتقــدم آقاي طاهري يا هــر فرد ديگري بايد اين مساله را كدخدامنشانه حل كند.» ســلطاني ميگويد: «اين اتفاقات در دوران بازيگري ما هم ميافتاد. در شرايط تمريني و مسابقات اســترسهاي خاصي ناخودآگاه در بازيكنان ايجاد ميشــد اما آقاي پروين هميشــه حضور داشــت و باعث ميشــد دوستيها پايدار بماند. شــايد آقاي برانكو هم فرهنگ متفاوت و ديد متفاوتي نســبت به اين مســائل داشته باشــد اما بهتر است اغماض كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.