تشكر حسيني از مردم به خاطر انتخابش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

دوشنبه شــب در نظرسنجي برنامه نود ســيدجلال حسيني كه در خط دفاعي پرسپوليس يك آمار فوقالعاده در فصل جاري به ثبت رسانده، بهعنوان بهترين بازيكن ســال انتخاب شد. سيدجلال درباره اين مساله گفت: «هميشه گفتهام انتخابي كه از سوي مردم صورت ميگيرد، براي هر بازيكني ارزشمندتر از هر اتفاقي اســت. ايــن انتخاب هم براي من واقعا ويــژه بود و خيلي ارزش داشــت و روحيه مرا براي بازي با الوحــده دوچندان كرد.»وي افزود: «جا دارد از تمام كســاني كه به من راي دادند تا بهعنوان بهترين بازيكن انتخاب شــوم، تشــكر كنم. من هميشه ســعي كردهام در خدمت تيمم باشم و تمركزم روي كســب بهترين نتيجه باشد، نه ركوردهاي شخصي. شايد براي همين است كه مردم نيز هميشــه به من لطف داشتهاند.»حسيني در پايان گفت: «آراي مردم بار ســنگيني را روي دوش من گذاشت و اميدوارم بتوانم از پس اين مسووليت ســنگين به خوبي بربيايم. بازهم از تمام هواداران فوتبال ايران كه به من راي دادند، تشكر ميكنم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.