پرسپوليس دنبال بازيكن ايرانجوان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

باشگاههاي پرسپوليس، ذوبآهن، گسترش فولاد تبريز و پيكان تهران در نيمفصل نقل و انتقالات پيشــنهادهاي رسمي خود را براي جذب مهدي قائدي به باشــگاه ايرانجوان بوشــهر ارائه كردند كه در نهايت مسوولان اين باشــگاه در اين فصل با جدايي قائدي مخالفت كردند و قرار اســت در پايان فصــل اين بازيكن را به تيــم ليگ برتري يا حتي يك باشــگاه خارجي كه پيشــنهاد دارد منتقل كنند. قائدي روز دوشنبه در بازي با تيم خونهبهخونه بــا 2 گلي كه براي ايرانجوان زد باعث پيروزي تيمش شــد. اين بازيكن 18 ســاله قرارداد 5 ميليون توماني به مدت 3 سال با باشگاه ايرانجوان دارد. اين در حالي است كه در نيمفصل باشگاههاي ليگ برتري پيشنهاد 400 ميليون توماني براي جذب اين بازيكن به باشگاه ايرانجوان ارائه كرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.