تاج: اگر استقلال پول داشت از نقل و انتقالات محروم نميشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي تاج در مجمع هیات فوتبال اســتان همــدان در باره انتخاب عباس صوفي بهعنــوان رییس هیات فوتبال همدان با بیان اینکه انتخاب صوفي به پویایي و رشد این ورزش کمک شایاني خواهد کرد، اینطور حرف ميزند: «یکي از بهترین مجامعي که تاکنون برگزار کردهام انتخابات هیات فوتبال همدان بود که در فضایي به دور از حاشیه برگزار شد. عباس صوفي بيخبر از گذشته فوتبال همدان نبوده و بیگانه با فوتبال نیست. امیدوارم به بهترین شکل فوتبال استان پیشرفت کند. در رده سني نوجوانان و جوانان باید کار جدي در استان انجام شود و همچنین باید سهم استان همدان در تیمهاي ملي بیشتر باشد.» تاج به ضعفهاي موجود در فوتبال ایران اشاره ميکند: «ضعفهایي در باشــگاهها موجود است و پیگیريها باید بیشتر باشــد اما آنچه مسلم است مشکلات مالي فوتبال را اذیت ميکند. چیزي که پیداســت اینکه اگر استقلال پول داشت از نقل و انتقالات محروم نميشد. در فوتبال گرفتاريهاي زیادي داریم اما با همت مدیران فوتبالي در آســیا بهترین هستیم. در فوتبال ساحلي و فوتســال هم بهترین هستیم و در داوري هم یکي از بهترینهاي قاره هستیم.»

او با اشــاره به وضعیــت فوتبال همدان ميگویــد: «امیدواریم در چهار ســال آینده صوفــي و همکارانش در تمامــي بخشها و ردههــاي ســني از جمله فوتســال، فوتبال ســاحلي و ردههاي پایه خوب فعالیت کنند. صوفي اهل همین مجموعه بوده و در پاس و هیات فوتبال اقدامات خوبي داشته است. با فدراســیون هم رابطه خوبي دارد و آشنایي او ميتواند به کار فوتبال همدان بیاید.» رییس فدراســیون فوتبال با بیان اینکه همدان در فوتبال وضعیت مطلوبي دارد و همیشه حرف براي گفتن داشته است، تاکید ميکند: «همدان در فوتبال اوضاع مناســبي داشته و سهمیه خوبي در تیمهــاي ملي دارد. امیــدوارم هر کاندیدایي که انتخاب شــد از نظر ســایرین در راســتاي رشــد فوتبال بهره بگیرد. نامزدها بیگانه با فوتبال نیســتند و شرایط خوبي بر مجمع حاکم اســت. باید دست به دست هم دهیم تا توفیقات حاصل شــود. خود فوتبال به انــدازه کافي ميطلبد تا رییس هیات بهعنوان شــغل دوم به آن نگاه نکند و تمام وقت در اختیار امور فوتبال باشد. فوتبال گستردگي زیادي دارد و باید به اندازه کافي براي امــورات آن وقت صرف کرد. به عبارت بهتــر باري به هر جهت نميتوان فوتبال را مدیریت کرد. شرایط فوتبال با هر چیزي قابل مقایسه نیست و نکته مهم اینکه امروز بسیاري از کشورها قدرت سیاسي خود را با فوتبال به رخ بقیه ميکشند.»

تــاج در ادامه با اشــاره به وضعیــت خوب حاکم بر فوتبال کشــور معتقــد اســت: «خوشــبختانه در چند ســال اخیر در صــدر قاره کهن بودهایــم و در انتخابــي جــام جهانــي 2018 نیز در صدر جــدول قرار داریــم. امیدواریم بــا وحدت و همدلــي بتوانیم راحت بــه جام جهاني صعود کنیم.»

در ادامه این مجمع رســول منعم، مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان نیــز اینطور حرف ميزند: «توجه به فوتبال بهعنوان یک رشــته فراگیر زمینه مناســب براي پویایي ورزش را فراهم ميکند. هر زمان که فوتبال اســتانها با قوت پیــش برود تاثیرگذاري آن در ســایر ورزشها محســوس خواهد بــود. فوتبال همدان ثابت کرده کــه در تمام ردههاي ســني و در دو بخش آقایان و بانوان حرفهاي زیادي براي گفتن داشته و دارد.»منعــم با بیان اینکه ورزش اســتان همدان برخــلاف کمبودها، توفیقات زیادي کسب کرده اســت، ميگوید: «هریک از کاندیداها که از مجمع انتخابات فوتبال راي اعتماد بگیرد مورد حمایت دســتگاه ورزش و فدراســیون فوتبال قرار خواهد گرفت. قبل از این نشســت جلسهاي با نیکبخت اســتاندار همدان داشــتیم و امیدواریم این جلسه به پیشرفت فوتبال و تیمهاي باشگاهي استان کمک کند.»

این مجمع با حضور رییس فدراسیون فوتبال و سه نامزد انتخاباتي به نامهاي عباس صوفي، محمد عیوقیان و علیرضا شمس، در هتل باباطاهر برگزار شــد و عباس صوفي بعد از یک دوره دوري از هیات فوتبال، دوباره رییس این هیات شد. عباس صوفي مدیرعامل سابق پاس همدان بار دیگر رییس هیات فوتبال شد به طوري که در این مجمع 1۵ رأي آورد، محمد عیوقیان هشت رأي آورد و علیرضا شمس هم صاحب رأي نشد. صوفي به مدت چهار سال رییس هیات فوتبال استان همدان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.