احتمالمحرومیتتیمآزمونمقابلمنچستر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هواداران تیم فوتبال روســیه در خلال دیدار برگشــت این تیم برابر اسپارتا پراگ جمهــوري چک در مرحله یک شــانزدهم نهایي لیــگ اروپا از مواد آتشزا اســتفاده کردنــد که همیــن رفتار باعث باز شــدن پرونــدهاي در کمیته انضباطــي و اخلاق اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( شــده است. تیم روســتوف با توجه به سوابق پیشین تخلف

مليپوش متهم به دوپينگ:

هوادارانش شــاید در جریان دو دیدار رفت و برگشــت مرحله یکهشــتم نهایي لیگ اروپا برابر منچســتریونایتد از سوي کمیته انضباطــي و اخــلاق یوفا بــا محرومیت و جریمه مالي مواجه شود.

دیدار این دو تیم در روزهاي 19 و 26 اســفند ماه به ترتیب در روسیه و انگلیس برگزار خواهد شد.

خبر دیگر از باشــگاه روستوف روسیه حاکي از آن اســت که مقامات این باشگاه به هواداران هشدار دادند تا بلیتهاي بازي رفت مرحله یکهشــتم نهایــي لیگ اروپا برابر منچستریونایتد را فقط از طریق سایت رسمي روستوف خریداري کنند.

باشــگاه روستوف همچنین هشدار داد بر خلاف تبلیغات بعضي شــرکتها جهت پیــش فــروش بلیتهاي این بــازي هنوز این کار را آغــاز نکرده و نباید فریب آنها را بخورند.

روستوفيها سخت در پي آماده سازي براي این بازي مهم هستند و سردار آزمون، مهاجم تیم ملي کشورمان هم براي تقابل با این تیم بزرگ لحظه شماري ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.