فركي: باید به شایعات خندید

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سالها پیش شــایعههاي زیادي در مورد حضور رمال و جادوگر در باشــگاه سایپا به گوش ميرسید.

شــایعهاي که هیچ وقت اثبات نشد و خیلــي زود به پایان رســید. بعد از آن سالها حالا بار دیگر این شایعه در باشگاه سایپا به گوش ميرسد.

مســالهاي کــه ابراهیم شــکوري با پستي که در این استاگرامش گذاشته به آن اشاره کرده.

حسین فرکي که این روزها در تلاش است تا تیمش را به ردههاي بالاي جدول برســاند، در مورد این شایعهها ميگوید: «اصلا نميدانم منشا این سوال کجاست و چرا مطرح شــده؟ اما فقط ميتوانم به آن بخنــدم. من خودم از مخالفان حضور چنین افــرادي اطراف فوتبال هســتم. زمانــي که در تیم ملي بودیم نگذاشــتم جادوگــر به تیــم ملي بیایــد. فقط باید خندید و گفت عیبي ندارد کســاني که این مســائل را مطرح کردهاند را به خدا واگذار ميکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.