مادهاي كه مصرف كردم نیروزا نبوده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپــوش یکــي از تیمهــاي لیگ برتري فوتسال ميگوید ماده مصرفياش نیروزا نبوده است.

فدراسیون پزشکي ورزشي حدود دو ماه پیش خبر مثبت شدن نمونه دوپینگ مليپوش فوتســال را اعلام کــرد و این بازیکن از همراهــي تیمش در لیگ برتر محروم شد.

این مليپوش در پاسخ به این پرسش که آیا دوپینگش قطعي شده است یا نه، ميگوید: «خدا را شــکر با پیگیريهایي که داشتیم، مشخص شد که ماده مصرف شده، نیروزا نبوده است. البته این موضوع هنوز اثبات نشده و قرار است پاسخ نهایي را اوایل هفته آینده به من بدهند.»

وي درباره اینکه گفته ميشود ماده ممنوعه از طریق قلیان انتقال پیدا کرده است، اینطور توضیح ميدهد: «این ماده ميتوانــد از طریق نوشــیدني، خوراکي، قلیان یا هر چیز دیگري منتقل شــود اما اینکه در دفــاع از خودم گفتهام از طریق قلیان منتقل شــده صحت ندارد و گمانه زني رسانههاست.»

فدراســیون فوتبــال هنــوز نامي از این بازیکــن نبرده و حکــم این بازیکن هم قطعي نشده اســت، به همین جهت هنوز نامي از این بازیکن برده نميشــود و تا قطعي شــدن حکم این بازیکن باید براي نام بردن از او تحمل کرد. با توجه به این مســاله هنوز حکم این بازیکن قطعي نیســت و این احتمال وجــود دارد که او بتواند محرومیت خود را کنسل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.