خدا آرژانتيني نيست و كارهاي مهمتري دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هميشه حرفهايش شنيدني و خواندني بوده و هست. هر زماني كه دهان باز ميكند و ايدههايش درباره مسائل مختلف را ميگويد، ارزش دارد كه برخي مســائل هر روزه را كنار گذاشــت و برايش در صفحــه روزنامه جا باز كرد. شــايد همه ايرانيهايي كــه واليبال را دنبــال كردهانــد هم همين حس را داشــته باشند و وقتي حرفهاي تازه خوليو ولاسكو با بازيكنانش در تيم ملي آرژانتين را ميشنوند، از آن لذت ببرند. ســرمربي ســابق تيم ملي واليبال ايران براي اينكه به بازيكنانش انگيزه تلاش بيشــتري بدهد، با زبان شــيريني به آنها توصيه ميكند كــه نبايد با اتكا به لطف خداوند، دست از تلاش بردارند: «من هميشه بــه شــاگردانم ميگويم كه خــدا آرژانتيني نيست و اگر هم باشد، مسائل بسيار مهمتري نسبت به واليبال براي رسيدگي به آنها دارد».

او كــه بارهــا و بارهــا، قهرمانــي در مســابقههاي مختلف با تيمهاي گوناگون را تجربه كرده، درباره كار گروهي نيز ميگويد: « كار گروهي در مســير زمان عوض شــده، چون نحوه بازي عوض شده است. در فوتبال مثل واليبال، پست بازيكنان تعريف شده است اما در فوتبال امروز، هرگز پذيرفته نيست كه يك مهاجم در كار دفاعي شــركت نكند و يا يــك مدافع به كمك مهاجمان تيم نرود. يك تيم يعني، عدهاي كه با هدفي مشــخص و در جهتي معين تلاش ميكنند. به همين خاطر كودكاني كه در جشــن تولــد، فوتبال بازي ميكنند، هرگز يك تيم نيســتند. براي اينكه يك گروه به تيم تبديل شود، بايد به هر نفر، وظيفه مشخصي را محول و براي گروه، هدفي مثل عدم سقوط يا قهرماني تعيين كنيد».

ســرمربي تيم ملي آرژانتيــن در مورد نحــوه آمــوزش كار گروهي به شــاگردانش نيز اشــاره كوتاهي دارد: «هيــچ مربي براي انتخاب بازيكنانش آزمايش انســجام تيمي و كار گروهي ندارد ولي هميشــه سعي ميكند بهتريــن بازيكن را بــدون در نظــر گرفتن رفاقتها انتخاب كنــد و لذت كار گروهي را به آنها نشــان دهد. در ورزش، قطعا بازيكني وجــود دارد كه بهتر از بقيه اســت به همين خاطر لازم است كه اين شخص به بقيه كمك كند چــون كمك كردن، قســمتي از ورزش است . »

ولاســكو مدتي قبل به خاطر استفاده از شبكههاي اجتماعي به بازيكنانش انتقاد كرد و حالا در توضيح اين انتقاد ميگويد: «من از آن دســته آدمهايي نيستم كه به زمانه انتقاد داشــته باشــم. من معتقدم معني پيشرفت، برطرف شدن مشــكل نيست بلكه تغيير نوع مشــكل اســت. در اين روزها، پيروزي تيمي مثل آرژانتين مقابل روســيه، توسط رسانهها و شــبكههاي اجتماعي ميتواند باعث برهم خوردن شــرايط عادي در تيم شود. ما سعي ميكنيم روي زميــن گام برداريم ولي اقوام، دوستان و آشــنايان بازيكنان، با تبريكها و پيامهاي خود به بازيكنان تلقين ميكنند كه جايگاه آنها خيلي بالاتر از مكان فعلي است و آنها پديده هســتند. من هميشه به شاگردانم ميگويم كه خدا آرژانتيني نيســت و اگر هم باشد، مسائل بسيار مهمتري نسبت به واليبال براي رسيدگي به آنها دارد.»

ســرمربي تيم ملي واليبــال آرژانتين با اشــاره بــه اهدافش در تيم ملي اين كشــور نيز ميگويد: «مــن به بازيكنانم در تيم ملي، برد و باخــت آنها و نحوه بازيشــان افتخار ميكنم. رفتار آنها پس از شكست، قابل تقدير اســت. من وقتي به آرژانتين آمدم، گفتم كه نميتوانــم قول هيچ نتيجــهاي را بدهم ولي تيمي خواهم ســاخت كه همه از داشتن آن افتخــار كنند. ما به اين هدف رســيديم ولي حفظ آن آسان نيست. »

ولاســكو حرفهايش را اينطور به پايان ميبرد:«صحبت كردن در مورد فوتبال براي من راحتتر از واليبال اســت چون دوســت ندارم با حرف زدن در مورد مســائل داخلي، ريسك كرده باشم. همچنين اگر قرار باشد در فوتبال فعاليت كنم، دوست دارم يك بازيكن باشم نه مربي.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.