وارد محدوده ممنوعه شده ايم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون وزنه بــرداري از صــدور مجوزهاي لازم بــراي حضور تيم آمريــكا در رقابتهاي بينالمللي جام فجر در اهواز خبر داد.

رقابتهــاي بينالمللــي وزنه برداري جام فجر از روز ۱۹ اسفندماه با حضور ۲۰ كشــور در اهواز برگزار ميشــود و اين در حالي اســت كه حضور تيم آمريكا در اين مسابقات سوالاتي را به همراه داشت و حالا شنيده ميشود كه اين حضور قطعي است.

علي مرادي، رييس فدراســيون وزنه برداري دراين بــاره ميگويد: «حضور تيم آمريــكا در جــام فجر مورد بررســي قرار گرفت كه خوشــبختانه با موافقت وزارت امور خارجه و شــوراي برونمرزي همراه و مجوز لازم صادر شــد. مــا نيز به زودي اين مســاله را به مســوولان تيــم آمريكا اعلام ميكنيم تا اين تيم هم بتواند بدون هيچ مشكلي به ايران بيايد و در جام فجر شركت كند.»

علــي مرادي بــه تركيب تيــم ايران در جــام فجر هم اشــارهاي ميكند: «بعد از المپيكهــا در تيمهاي ملــي بازنگري ميشــود، يعني ما برنامه 4 ســاله را براي المپيك بعــدي، ميريزيم. امســال چون سال بازنگري به احياي تيمهاي نوجوانان و جوانان است، با پيشــنهاد سرمربي تيم ملي و بررسي اين پيشنهاد در شوراي فني، قرار شد اين رده ســني در مسابقات جام فجر شركت كند.»

رييس فدراســيون وزنهبــرداري از برنامه ويژه آزمايش دوپينگ در جام فجر خبر ميدهد: «تلاش ميكنيم در جام فجر تمام استانداردهاي لازم را رعايت كنيم و از همين رو از همــه وزنهبرداران آزمايش دوپينگ گرفته ميشــود. ضمــن اينكه با توجه به رويكرد ما مبني بر پشتوانهسازي تيمهاي نوجوانــان و جوانان ايران، تيمي متشــكل از وزنهبــرداران تيمهاي حفاري ملي و مناطق نفت خيز جنوب تحت عنوان تيم اميد در جام فجر شركت ميكنند.»

دراين ميان بحــث كانديداتوري علي مرادي براي رياست فدراسيون جهاني نيز مطرح است.

موضوعي كه مرادي معتقد است بايد براي آن هزينه كرد و اين تنها مشــكل بر ســر راه آنهاست: «ما در مرحلهاي هستيم كه يك قــدم نميتوانيم پا پس بكشــيم. تنها مشــكلي كــه در حال حاضــر داريم عــدم تامين منابــع مالي براي پيشــبرد برنامههايمان اســت چيزي كه كشورهاي عربي در اين زمينه از ما جلو هســتند. ما وارد محدوده ممنوعهاي شدهايم كه باعث شــده مديريت 4۰ ســاله برخي افراد به خطر بيفتد. اميدوارم آن چيزي كه صلاح مملكت است رخ دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.