كين: الان در اوج دوران بازيگريام هستم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

كريگ شكسپير مربي موقت لستر بعد از پيروزي 3 بر يك برابر ليورپول در نخســتين بازي، براي احراز اين پســت بــه طور كامل، اعلام آمادگي كرد. لســتر تيمي تازه متولد به نظر ميرسيد در ديداري كه با دو گل جيمي واردي و يكــي از دني درينــك واتر، پيروزي روحيه بخشي نصيبش شد.

شكسپير گفت: «آيا فكر ميكنم توانايي انجام اين كار را دارم؟ بله. آيا وحشــتزدهام ميكند؟ نه اما تصميم گيري با مالكان باشگاه اســت و آنها بايد بررســي كنند، فكر ميكنم زمان ميبرد. من بايد تيم را براي بازي با هال آماده كنم مگر اينكه تصميم ديگري بگيرند.»

كلوديــو رانيري شــايد رفته باشــد اما هواداران وفادار لستر در اين بازي نشان دادند مربي 65 ساله ايتاليايي را فراموش نميكنند. چندين هوادار ماسك رانيري را به صورت زده بودند و در دقيقه 65 به شدت كسي را تشويق كردند كه بزرگترين افتخار تاريخ باشگاهشان را رقم زد.

از شكســپير ســوال شــد رانيــري چه واكنشــي به بازگشت ناگهاني لســتر به فرم نشــان ميدهد: «با شــناختي كه از كلوديو دارم ميگويد فوتبال همين است. او پنجشنبه شــب)بعد از اخراج( به من توصيههايي درباره تمريــن جمعه كــرد. بازي خوب مــا در اين ديدار را در ماه دســامبر مقابل منچسترسيتي هــم انجام داديم كه 4 بر 2 برنده شــديم، ما قبلا هم اين كار را كرده بوديم اما نه به اندازه كافي. كاري كه در دقيقه 65 انجام شد، مثل يك حركت عاشقانه بود.»

او درباره اشــتياق بازيكنانش هم گفت: «در چشمهايشــان ميديدم چقــدر انگيزه دارند، انگار در جانشــان آتش بود. در تمرين هم با تمام تــوان تلاش ميكردند و در همان 10 دقيقه ابتدايي جسارت خود را نشان دادند كه راه بازي را مشخص كرد. اتحاد و همدلي و انرژي در سطحي بود كه ميخواستيم.»

لستر كه شنبه ميزبان تيم دوم از انتهاي جدول، هال سيتي است، پنج بازي قبلي خود در ليــگ را باخته بود و تنها تيم در ميان پنج ليگ اول اروپا محســوب ميشود كه در سال 2017 گل نزده بود. واردي هم بعد از 8 بازي توانست گل بزند.

لســتر كه به منطقــه ســقوط لغزيده بــود، تا رده پانزدهم بــالا آمد اما ليورپول كه ميتوانســت با پيــروزي تا رتبه ســوم پيش برود، پنجم ماند. يورگن كلوپ مربي اين تيم كه شنبه ميزبان آرســنال است، گفت: «مي دانستيم لســتر چطور بازي خواهد كرد و به اصل خودش بر ميگردد. ميتوانستيم خيلي بهتر از اين بازي كنيم، ما اجازه داديم لســتر پارسال باشــند، اين تقصير ما بود. بايد مورد انتقاد قــرار بگيريم، بي ثباتي اصلا قابل قبول نيست.»

ليورپول در 12 بازياش در سال 2017 تنها دو برد داشــته و شــش باخت به دست آورده و مربي آلمانــي اعتراف كرد خودش و تيمش تحت فشــار هستند: «ما همه از جمله خودم براي آينده بازي ميكنيم. هر روز مورد قضاوت قرار ميگيريــم بخصوص در روزهاي بازي و البتــه بازي هم در ايــن قضيه نقش دارد. فكر نميكنم بازيكنــان به اندازهاي كه رويشان حســاب كرده بودم، خوب نباشند اما به كمك بيشــتر من نياز دارند تا هر هفته آن را نشان بدهند. وقتي ميبازيم تمام مسووليت را به گردن ميگيرم و هميشــه از كلمه «ما» استفاده ميكنم نه «آنها» يا «بازيكنان». الان وقت اين حرفها نيســت بخصوص در جمع اما واقعيتي كه هميشــه سعي دارم بگويم اين است كه بازي بد به نفع هيچ كس نيست».

رويارويي با تيمهاي مدعي كسب سهميه ليگ قهرمانان مشــكل اصلــي اين فصل تيم كلوپ نبوده چون چهار تا از پنج شكستشــان برابر تيمهايي بوده كه قبل از شروع مسابقه در منطقه ســقوط بودند. او كه تيمش بعد از 16 روز بازي كرد، درباره بازي با آرســنال گفت: «ما يك هفته وقت داريم و بايد واكنش نشان دهيم. بايد متفاوت باشيم اگر غير از اين باشيم نااميدكننده است. خدا را شكر مجبور نيستيم فردا بازي كنيم، بعد از پيروزي و شكست شما بــه آناليز احتياج داريد تا به بازيكنان نشــان دهيد و نسبت به آن واكنش نشان دهند».

هري كين، مهاجم انگليســي تاتنهــام ميگويــد كــه بهتريــن روزهــاي دوران بازيگــرياش را سپري ميكند.

او كه يكشنبه شب در پيروزي 4 بر صفر سفيدپوشان تاتنهام سه گل زد، براي دوميــن بار در طول يك هفته اخير و ســومين بار در 9 بازي اخيرش سهگانه كرد تا شمار گلهايــش در اين فصــل را به 22 برساند.

او در ايــن فصــل ليــگ برتر انگليــس 11 بازي انجــام داده و 11 گل زده اســت. كين 23 ساله در پاســخ به اين ســوال كه آيا در بهترين مقطع از دوران بازيگرياش قــرار دارد گفت: «بلــه. خودم كه اينطــور فكــر ميكنم. احســاس ســرزندگي، قــدرت و آمادگــي ميكنم. البتــه مصدوميتي كه در ابتداي فصل داشــتم ممكن است دليل ســرحالي الانم باشــد چون نسبت به ساير بازيكنان تيم بيشتر اســتراحت كردهام. الان دو ماهي اســت كه اوضاعم خوب است و به همين دليل خيلي مهم اســت كه تا پايــان فصل همين روند را حفظ كنــم.» كين درباره اين موضوع كه برخي تصور ميكردند درخشش او در ليگ برتر تنهــا محدود به يك فصل باشــد، هم گفت: «شــنيدن چنين چيزهايي انگيزه مرا بيشــتر ميكنــد. اين چيزها بــه من براي اينكه خلافشان را ثابت كنم انگيزه ميدهد. من خودم را ميشناسم و ميدانــم كــه ميتوانم بيشــتر از ايــن گل بزنم. خوب ميشــود اگر دوبــاره بتوانم آن ركورد 20 گلم را بشكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.