مارهايي كه رانيري در آستينش پرورش داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

اخراج كلوديو رانيري از لسترســيتي شــوك مثبتي به ايــن تيم وارد كرد و ســبب شــد كه ميهمان قدرتمندش ليورپول را 3 بر يك شكســت دهد و دو پلهاي در جدول صعود كند تا از منطقه ســقوط فاصلــه بگيرد. اين پيروزي اما ســبب نشد كه طرفداران پيرمرد ايتاليايي بيمهري كه روباهها در حق او كردند را فراموش كنند و يك بار ديگــر تئوري تلاش بازيكنان براي براندازي حكومت مردي كه فصل گذشته آنها را قهرمان ليگ برتر انگليس كرد، فراگير شد. بعد از بازي شبكههاي مجازي پر شد از پستها و كامنتهايي كه بازيكنان لسترسيتي را به كمكاري براي كســب نتايجي مشابه پيروزيشــان برابر ليورپول در دوران مربيگري رانيــري متهم ميكرد و يكي از بازيكنان ســابق اين تيم گري لينكر هم جزو كســاني بود كه از اين پستها گذاشت. او كه اين روزها بهعنوان مفسر ورزشي در تلويزيون انگليس فعاليت دارد، چند روز پيش ادعا كرد كه با شنيدن خبر اخراج رانيري گريه كرده است. او بعد از مسابقهاي كه به 5 شكست متوالي روباهها پايان داد، مثل خيليهاي ديگر اين سوال را مطرح كرد كه چرا بازيكنان لسترسيتي منتظر باخت رانيري بودند تا يك بازي خوب ارائه كنند.

لينكــر ابراز اميــدواري كرد كــه مالكان باشگاه سرمربي سابقشان را دوباره به ورزشگاه كينگ پاور دعوت كنند تا به شيوهاي شايسته با او خداحافظي كنند.

لينكــر بعد از بازي در توييترش نوشــت: «يك پيروزي خوب براي لستر. منتظرم تا اين نقــل قولها كه «اين برد را بــه خاطر رانيري كســب كرديم» را بشــنوم. واقعاً اميدوارم او را براي يك بازي خانگي دعوت كنند تا به شــيوهاي شايسته از او خداحافظي كنند. اوه، درينك واتر عجب گلي زد. انگار بازيكنان لسترســيتي ميخواهند چيزي را ثابت كنند. واردي گل زد. لستر پيش افتاد. رانيري كارهاي نبود.»

لينكر قبل از بازي هم توييتي در صفحهاش گذاشته بود كه در آن با نام مربي موقت لسيترسيتي «كريگ شكسپير» بازي كرده بود. او در اين توييت نوشته بود: «لستر امشب به شكسپير تكيه ميكند. به قول او، «ديگر خسته شــدهام از دســت زبانهاي بدگويي كه اينجا تبديل بــه چهرههای قهرمان ميشوند.»

در همين حال كريس ســاتون، خبرنگار نشــريه ديلي ميل هم به برد لسترسيتي واكنش جالبي نشان داده است. او هم با اشاره به پيروزي روباهها با هدايت مربي موقتشــان توييت كرده: «شكســپير! بودن يا نبودن، مساله اين اســت.... مطمئن نيســتم كه او از تراژدي رانيري ناراحت شده باشد... يا شــايد هم من دارم اشــتباه ميكنم.» در حالي كه لينكر و ساتون در لفافه بازيكنان لسترسيتي را در اخراج شدن رانيري بهعنوان مقصر معرفي كردند، ســاير اهالي شبكههاي مجازي، اين اتهام را به شيوهاي آشكارتر به بازيكنان اين تيم نســبت دادنــد و البته برخي از آنها خلاقانهتــر عمل كردند و بازي لسترســيتي برابر ليورپول را با مســتند مارها مقايســه كردنــد تا به نوعي بازيكنان تيم قهرمان فصل گذشــته ليگ برتر را مارهايي توصيف كنند كه رانيري در آستينش پرورش داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.