خداحافظي رييس كم طاقت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مائوريتزيو زامپاريني رييس باشگاه پالرمو بعد از 15 ســال از ســمت خود استعفا كرد؛ او در اين مدت نزديك به 40 مربي براي تيمش انتخاب كرد. اين تاجر 75 ساله گفت جانشينش نمايندهاي از طرف شركت آمريكايي- انگليسي است كــه موافقت كرده در باشــگاه در خطر ســقوط ســرمايه گذاري كند. باشگاه بــا صدور بيانيــهاي با اعلام اســتعفاي زامپاريني گفته رييس باشگاه ظرف دو هفته مشخص ميشود. اين سرمايه گذار كه نامش مشخص نشــده متعهد شده در پروژههاي زامپاريني سرمايه گذاري كند با اولويت باشــگاه فوتبال پالرمو كه استاديوم و مركز ورزشي باشگاه را شامل ميشــود. زامپاريني پنج ماه قبل گفته بود در آســتانه فروش باشــگاه به يك سرمايه گذار چيني است.

زامپاريني كه تنها دو ســال مربي تيمش را عوض نكــرده، به توتو پالرمو گفت: «من بهعنوان رييس افتخاري در باشــگاه نميمانم. وقتي سرمايه گذاران آمريكايــي كه نميخواهم اسمشــان را ببرم، بياينــد كمي ميمانم و اوضاع كه مرتب شد، ميروم».

پالرمــوي صورتي پوش در ســال 2002 كه زامپاريني آمد در ســري B دســت و پا ميزد اما در فصل 2004- 2003 بعد از انتظاري 30 ساله به دسته اول فوتبال ايتاليا برگشت. در سالهاي اول حضــور زامپاريني اين تيم در نيمه بالاي جدول بود و چندين بار ســهميه جام يوفا گرفت و در جام جهاني 2006 كه ايتاليا قهرمان شد، چهار بازيكن در اين تيم داشــت اما بعد روند نزولي تيم آغاز شد و در سال 2013 سقوط كردند هرچند در نخستين تلاش به دسته اول برگشــتند. آنها در ماه مــه با فاصلهاي نزديــك از ســقوط گريختند در فصلي فوقالعــاده كه هفت مربي روي نيمكت تيم نشســتند و دو نفرشان دوبار مربي پالرمو شدند.

ايــن فصل هم در منطقه ســقوط هســتند و 7 امتيــاز با ايمنــي فاصله دارند و ماه قبل ديگو لوپس اروگوئهاي را بهعنــوان چهارميــن مربي اين فصل انتخاب كردند.

به اين دليل كه در پالرمو مشخص نيست مربي موقت باشد يا دايم و اينكه برخي مربيها چند بار منصوب شده اند، آمار مشــخصي درباره اينكه زامپاريني چند مربي را اســتخدام كــرده، وجود ندارد. رسانههاي ايتاليا عدد انتصابات او را 38 اعلام كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.