شكايت رئال از نحوه پخش تلويزيوني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

رئــال مادريد قصد دارد رســما از نحوه پخش تلويزيوني مسابقات لاليگا شكايت كند. آنها ميگوينــد كه نحوه پوشــش تلويزيوني بازيهــاي رئــال، عليه اين تيم اســت و اين باعث ميشــود كه بيعدالتي به وجود بيايد و تماشاگران حس كنند كه داوران دارند به سود اين تيم قضاوت ميكنند.

اين شــكايت آنها پس از بازي با ويارئال صورت ميگيرد. رئال توانست در خانه ويارئال پيروز شــود اما بيشــتر گزارش بازي درباره پنالتي جنجالي بود كه به سود رئال گرفته شد و باعث شد نتيجه در آن لحظه از بازي مساوي شود. مقامات رئال مادريد ميگويند كه تمركز روي برخي موارد خــاص بر تيم آنها اثر بدي ميگــذارد. آنها بر اين باورند كه بســياري از جنبههاي ديگر بازي در نظر گرفته نميشود و اين باعث بيعدالتي در نحوه پوشش بازيهاي رئال ميشــود. به اين ترتيب ارزش كار رئال مادريد براي تماشــاگران مشخص نميشود. آنها ميگويند كه شــرايط جنجالي مشــابهي پيش آمده كــه در آنها، داور عليه تيمشــان ســوت زده است ولي رســانهها به اين مسائل اهميت زيادي ندادهاند و گزارشــگران به آنها نپرداختهاند.

رئال مادريد با ســازمان ليگ اسپانيا و خاوير تباس، رييس آن دچار مشــكل شده است و اين شكايت هم به مشكلات خواهد افزود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.