واردي: اين پيروزي جواب بي انصافي رسانهها بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

جيمي واردي گفت پيروزي 3 بر يك لستر برابر ليورپول واكنشي به اخبار منفي رسانهها درباره اخراج كلوديو رانيري بود.

مربي لســتر پنجشــنبه بعد از پنج باخت متوالي اخراج شــد و رســانههاي انگليسي گزارش دادند او اعتماد بازيكنان تيم را از دست داده بود اما واردي كه دو گل در اين بــازي زد، گفت: «ما با چوب بي انصافي رســانهها به اين بازي رفتيم و همه ديدند كه بازيكنان ميخواســتند واكنش نشــان دهند اما ميخواهيم اين شــيوه بازي ثبات داشته باشد و نميدانم چرا نتوانســتيم هميشه اينطور باشيم. ما همه ســخت كار كرديم اما اوضاع خوب پيش نرفت ».

در ميــان بنرهايي كــه در حمايت از رانيــري در اين بازي به چشــم ميخورد، روي يكي نوشــته بود: «رانيري!! بازيكنانت و مالكان، تو را زمين زدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.