آرسنال به دنبال اينسينيه و غلام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آرســنال قصــد دارد دو بازيكن ناپولي را بــه خدمت بگيرد. آنها لورنتزو اينســينيه و فــوزي غــلام را زير نظــر گرفتهاند. طبق گزارشها در ايتاليا، اين باشگاه شمال لندني استعداديابهايش را براي تماشاي بازي اين دو برابر آتالانتا به ايتاليا فرستاده است. روزنامه توتومركاتووب ايتاليا نوشته كه استعداديابها بازي اين دو را در جريان شكســت 2 بر صفر ناپولي برابر آتالانتا تماشا كردهاند. اينسينيه در اين فصل فرمي عالي داشته و توانسته در تمامي رقابتها 9 گل بزند و 6 گل بســازد. تيم او در جدول ســوم است. گفته ميشود آرسنال اين بازيكن 25ساله را هدف اول خود در بازار نقل و انتقالات فصل بعد در نظر گرفته است. شايعات درباره آينده اينسينيه هم بالا گرفته است. او تا سال 2019 با ناپولي قرارداد دارد و باشــگاه قصد فروش او را ندارد اما اگر پيشــنهادي بالاتر از 50 ميليون يورو برسد، ناپولي آن را بررســي خواهد كرد. آرســنال همچنين غلام، همتيمي الجزايري اينسينيه را زير نظر گرفته اســت. اين بازيكن ميتواند جانشــين ناچو مونرئال در سمت چپ خط دفاعي آرســنال شود. اين بازيكن 26ساله در ســال 2014 از سناتين به ناپولي پيوسته و يكي از باثباتترين مدافعان سري آ بوده است. چلسي هم غلام را ميخواهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.