ستار همداني: استقلال به 3 گل زدن عادت كرده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بازي محاسبه و مورد توجه قرار ميگيرد. اگر قرار بــود برنــده را از روي همين آمــار معرفي كنند التعاون بايد تيم برتر لقب ميگرفت اما اســتقلال آمــار را به حريف داد تا بــرد را مال خودش كند. بردي كه ناشــي از تيزهوشــي، تيزچنگي و وقت شناسي مردان هجومياش بود. آنجا كه بخصوص از اشــتباههاي كشــنده فردي حريف نهايت بهره برداري به دست آمد و استقلال بار ديگر جشنواره گل بــه راه انداخت. 3 گل اســتقلال در حقيقت ناشــي از همين ويژگيهاي منحصــر به تيم بود. تيمي كه در يك ماه و اندي اخير، وضعيتي ايدهآل و رويايي را درخط حمله تجربه ميكند و پيدرپي حريفانش را با گلهاي چشمگير شكست ميدهد. تيم منصوريان در 8 بازي اخير، يعني از روزي كه صنعت نفت را در آبــادان با 3 گل مغلوب كرد تا دوشــنبهاي كه گذشــت مجموعا 18 بار گل زده اســت كه ميانگين ‪/2 25‬است. بي آنكه بخواهيم از اين پيروزيها شــگفت زده شويم و تحليلهاي احساسي كنيم اما بايد دست بگذاريم روي همين ويژگيهــاي تاكتيكي تيم منصوريــان كه اگر به خوبي حفظ و مراقبت شــود، زمينه صعود آنها را درليگ قهرمانان فراهم خواهد آورد. مطلوب است كه منصوريان براي زنده نگه داشــتن اميدهايش در آسيا و حتي رسيدن به پلههاي رفيع تر، علاوه بــر آنكه هماهنگيها در خط حملــه را به همين شكل كه هست، حفظ كند، ســازماندهي تازهاي به تاكتيكهاي دفاعي تيمــش بدهد و مهمتر از همه تيمش را از آســيب پذيري روي ارســالها مصون نگــه دارد. مهدي رحمتي مانند هميشــه روي خروجها لرزشهــاي فزايندهاي دارد كه اگر اين نقص از ميان نرود، ممكن اســت استقلال را با آســيبهايي مواجه كند. درست مانند آنچه در بازي الاهلي امارات ديديم و البته بازيكنان التعاون نيز ميكوشــيدند از اين حربه براي تسخير دروازه استقلال استفاده كنند. عيبهاي فني استقلال اما در بازيهــاي اخير آنچنان بارز نبوده كه موجبات شكســتهاي پيدرپي را فراهــم آورد معالوصف چنانچه تيمي همچون الاهلي قابليت بازي هوايي را داشته باشد، اســتقلال را به چالشهاي جدي خواهد انداخــت كه لازم اســت منصوريان براي تداوم تيمش دراين عرصــه ضعفها را به حداقل برساند.

اســتقلال با سه گل توانست حريف آسيايي خود را شكست دهد. آبيها كه با اين پيروزي همانند هم گروهيهاي خود سه امتيازي شدند براي صعود به مرحله بعد اميدوار شــدند. ســتار همداني مربي سابق استقلال در ارتباط با اين پيروزي اســتقلال اينطور ميگويد:«اين برد بسيار خوب بود. استقلال در هربازي ســه گل ميزند و ايــن بي دليل و بدون برنامه نيســت. اگر چــه التعاون از جمله تيمهايي است كه حرفي براي گفتن ندارد و در ادامه بعيد ميدانم كه به مرحله بعد صعود كند اما اســتقلال با توجه به اينكه در ليگ برتر هم خوب نتيجه ميگيرد در اين رقابتها تاكنون بد كار نكرده اســت.» همداني در مورد ضعفهاي اســتقلال كه نبايد زير بردهاي اين تيم مخفي شــود اينطــور ميگويد:«البتــه در اســتقلال ضعفهايي هم هست چون تغييرات در استقلال بنيادي بوده اســت و به مرور به آن صلابتي كه بايد داشته باشــد، ميرسد. استقلال در گذشــته حركت سينوسي در ليگ داشت اما در حال حاضر از آن حركت بيرون آمده و روند رو به رشدي دارد.»

ضعــف التعــاون را در چــه ديديد؟ مربي ســابق اســتقلال در پاســخ ميگويد:«التعــاون از نظر من تيم بي برنامهاي بود.التعاون نســبت به تيمهاي عربي حرفي براي گفتن نداشــت.» همداني در ادامه ميگويد: «به نظر من تيم الاهلي شــانس بيشــتري براي صعود دارد و با برنامهتر از التعاون است.»مربي ســابق اســتقلال در مورد تغييرات دايمي در اين تيم ميگويد: «مربي بهتر از هركسي ميداند كه چه تغييراتي براي تيمش مفيد است و منصوريان تشخيص داده كه بايد با اين تغييرات مقابل التعاون بازي كند.اســتقلال راه طولاني دارد و بــراي اينكه بتواند دوام بياورد نبايد وابســته به 14 نفر باشــد.» همداني در خصوص بازي اســتقلال كه قرار اســت مقابل ســياه جامگان برگزار شود هم اينطور ميگويد: «استقلال روند روبه رشد خود را از ليگ شروع كرد و همانطور كه گفتم به سه گل زدن عادت كرده است. منصوريان در ادامه ليگ به جوانها بازي داد كه اين تدبير نتيجه داد و اين جوانها به همدلي رسيدند. منصوريان خيلي هنر به خرج داد كه توانست با اين جوانها به خواسته خود برسد. ضمن اينكه بايد بگويم منصوريان در طول بازيها به ســتون تيمش دست نميزند و اين نكته مهمي در مورد انتخابهاي اين مربي است.»

تیم منصوريان در 8 بازي اخیر، يعني از روزي که صنعت نفت را در آبادان با 3 گل مغلوب کرد تا دوشنبهاي که گذشت مجموعا 18 بار گل زده است که میانگین 2/25 است. بي آنكه بخواهیم از اين پیروزيها شگفت زده شويم و تحلیلهاي احساسي کنیم اما بايد دست بگذاريم روي همین ويژگيهاي تاکتیكي تیم منصوريان که اگر به خوبي حفظ و مراقبت شود، زمینه صعود آنها را درلیگ قهرمانان فراهم خواهد آورد.

تماشــاگران ايراني در عمــان در جريان بازي بــا التعاون يكپارچــه اســتقلال را تشــويق کردنــد تــا باشــگاه اســتقلال هم پــس از پیروزي بــراي آنها پیام تشــكري ارســال کند. میان تماشــاگران ايراني بانــوان هم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.