كريميهمچناننيمكتنشين

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

علي جباري پيشكســوت استقلال معتقد اســت كه بازي ايــن تيم مقابل التعــاون يكي از بازيهــاي خوب اين تيــم در چنــد وقت اخير بوده اســت. جباري در اين زمينــه ميگويد: «يكي از بازيهاي خوب اســتقلال بود. چند بازيكن جوانــي كه در تركيب بودند، به خودباوري لازم رسيدهاند و توانستند در اين بازي توانايــي خود را به رخ حريف بكشند. فكر ميكنم منصوريان شناخت خوبي از تيمش پيدا كرده و راه بردهاي آســيايي را هم ياد گرفته تا از اين پس شاهد برتري تيمش در آسيا هم باشيم. فقط اي كاش در بازي اول هم استقلال ميتوانست حداقل امتياز را كسب كند و الان بــدون باخــت بــه كارش ادامه ميداد. با اين شــرايط استقلال در ليگ هم يكي از مدعيان اســت چون خيلي راحت راه دروازه حريفان را پيدا ميكند و خط دفاعي نيز نسبت به ابتداي فصل ثبات بهتري پيدا كرده است. با اين برد استقلال با روحيه خوبي ادامه بازيها را دنبال ميكند.»

پيشكســوت اســتقلال در ادامــه ميگويد: «خط دفاعي استقلال در بازي قبلي اشتباهاتي داشت اما در اين بازي خيلي وضعيت بهتــر بود. تقريبا نفراتي كه در خط دفاعي بازي ميكنند، ثبات پيدا كردهاند و به شناخت خوبي از هم رسيدند.»

جبــاري در ادامه دربــاره مدعيان صعــود از اين گروه ميگويــد: «از نظر من استقلال و لكوموتيو مدعيان اصلي صعود از اين گروه هستند.»

كميته داوران اســامي داوران هفته بيست و سوم ليگ برتر را اعلام كرد كه براســاس آن محمد حســين زاهدي فر داور بوشهري ليگ قضاوت بازي استقلال و سياه جامگان را برعهده خواهد داشت. زاهدي فر در فصل جاري يكي از بهترين داوران ليگ برتر بوده اســت كه به رغم جوانــي اما توانســته از عهــده قضاوت بازيهاي بزرگ برآيد. كامرانيفر رييس جــوان دپارتمــان داوري از زمانــي كه رياست دپارتمان را برعهده گرفته است ســعي دارد تا با ميدان دادن به داوران جــوان آنها را براي جانشــيني داوران با تجربــه كه به مرز بازنشســتگي نزديك ميشوند، آماده كند. زاهدي فر هم يكي از همان داوران جوان و آينده داري است كه تاكنون پاسخ اعتماد مسوولان داوري را داده و بــه خوبــي بازيهاي بزرگ را سوت زده اســت. داور 31 ساله ليگ با ميــدان ديدن در بازيهاي بزرگ به مرز پختگي رسيده است و شــايد در آينده نزديك هم بتواند بازي شهرآورد را سوت بزند. استقلال روز چهاردهم در ورزشگاه آزادي ميزبــان تيم قعرنشــين جدول است و تيم ســياه جامگان قرار است به همراه سرمربي جديدش مقابل استقلال بازي كند. بايد ديــد اين دو تيم چطور روبهروي هم قرار ميگيرند و آيا استقلال باز هم ميتواند به پيروزيهاي پي درپي خود ادامه دهد.

هافبــك چپ پاي اســتقلال با وجود نيمكتنشــيني در بازيهاي گذشته رفتار حرفــهاي از خود بروز داده اســت. يعقوب كريمي به عنوان كاپيتان ســوم اســتقلال بعد از بازي با استقلالخوزســتان كه منجر به تنها شكســت اين تيم در نيمفصل دوم شــد، ديگر از ســوي عليرضا منصوريان به بــازي گرفته نشــده و روزهاي ســختي را پشــت ســر ميگذارد اما نكته جالب اين اســت كه او بدون حاشــيه تلاش ميكند تا دوباره نظر مثبــت عليرضا منصوريان را جلب كنــد. يعقوب كريمي با عكســي كه بعد از پيروزي استقلال برابر پرسپوليس در شهرآورد 84 گرفت، خالق مهمترين تصوير اين بازي شــد، دوشنبه شب هم سعي كرد به بازيكنان جوان تيمــش روحيه بدهد تا آنهــا بتوانند بهترين نمايش خــود را برابر التعاون داشــته باشند. نكته اينجا است كه بدانيد محســن كريمي بعــد از گل دوم به التعاون سمت يعقوب كريمي رفت تا به اين شكل از همپستي خود كه اين روزها شرايط خوبي را در اســتقلال پشت سر نميگذارد قدرداني كند. بازيكن ريز نقش استقلال هم مدتهاي طولاني بود كه نيمكتنشــين بود. محســن كريمي اما در بــازي با التعاون در تركيب اصلي قــرار گرفت، اتفاقي كه كمتر كســي آن را حدس ميزد. كريمي يكي از گلهاي استقلال را هم به ثمر رساند و براي اينكه دل هم تيمي خود را به دســت آورد به سمت او رفت و اين بازيكن را در آغوش گرفت تا شادياش را با يعقوب تقسيم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.